Având în vedere deschiderea sezonului estival 2022, Serviciul Control în Sănătate Publică din cadrul Direcției de Sănătate Publică Hunedoara va desfășura o acțiune tematică proprie de control privind verificarea normelor de igiena la ștranduri/bazine de înot/piscine interioare/exterioare și unități de turism. Acțiunea va viza, cu precădere, verificarea respectării prevederilor următorului act normativ:

 • Ordinul MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și sănătate publică privind mediul de viață al populației – Cap. IX Norme igienico-sanitare în domeniul funcţionării şi exploatării piscinelor de uz public

 

Articolul 98

Protejarea sănătăţii utilizatorilor unei piscine se asigură prin:

 1. a) filtrarea şi dezinfecţia apei din piscină, cu scopul îndepărtării particulelor, poluanţilor, microorganismelor şi altora;
 2. b) utilizarea echipamentelor specifice pentru distribuţia eficientă a dezinfectatului în bazin şi îndepărtarea apei contaminate;
 3. c) curăţarea bazinului pentru eliminarea biofilmului de pe suprafeţe, a sedimentelor depuse pe fundul bazinului, precum şi a particulelor absorbite de filtre;
 4. d) ventilarea corespunzătoare a piscinelor acoperite, pentru îndepărtarea, în principal, a produşilor secundari volatili de dezinfecţie şi reducerea nivelului de radon.

 

Articolul 99

În vederea asigurării condiţiilor igienico-sanitare, în piscine se vor respecta următoarele cerinţe:

 1. a) circuitul utilizatorilor cu picioare desculţe sau în papuci de baie va fi delimitat de celelalte căi de circulaţie de tip «încălţat»;
 2. b) pentru piscinele de uz public, accesul utilizatorilor către suprafaţa adiacentă bazinului se face obligatoriu prin trecerea prin pediluviu, duşuri pentru picioare sau orice alt sistem care asigură condiţii similare de dezinfecţie a picioarelor. Condiţiile minime care trebuie îndeplinite pentru această trecere sunt următoarele:

(i) să fie concepută astfel încât să nu poate fi evitată de utilizatori la intrarea acestora în suprafaţa adiacentă/sala bazinului;

(ii) să fie alimentată cu apă potrivit prevederilor legale în vigoare şi cu un nivel al clorului rezidual liber de 2 mg/l.

 

Articolul 100

În vederea asigurării condiţiilor funcţionale pentru siguranţa utilizatorilor în piscine este necesară îndeplinirea, cel puţin, a următoarelor cerinţe:

 1. a) finisajul suprafeţei adiacente bazinului este tip pardoseală antiderapantă;
 2. b) accesul sau ieşirea din bazinele cu adâncimea de peste 60 cm se efectuează prin intermediul unor trepte/scări din beton, zidărie sau metalice, antiderapante, fixe sau detaşabile, prevăzute cu balustradă/balustrade solidă/solide fixată/fixate în structura bazinului sau a suprafeţei adiacente acestuia; numărul treptelor/scărilor se stabileşte în funcţie de mărimea şi tipul bazinului. Scările vor avea profiluri rotunjite şi forma adaptată folosirii fără risc de accidentare;
 3. c) marginea bazinului se prevede cu un sistem de care utilizatorii să se poată prinde, realizat în conformitate cu reglementările tehnice, în funcţie de tipul bazinului;
 4. d) prevederea treptei de odihnă, realizată în conformitate cu reglementările tehnice în pereţii bazinului, şi care este în funcţie de adâncimea apei din bazin;
 5. e) marcarea vizibilă a adâncimii bazinului, realizată pe marginile acestuia, cel puţin în următoarele puncte: la intrarea în bazin, în locurile corespunzătoare adâncimilor minime şi maxime, în zonele în care adâncimea creşte brusc peste 1,5 m şi la mijlocul bazinului, pentru bazinele cu fund plat sau pantă constantă;
 6. f) realizarea de finisaje interioare care să asigure izolaţia termică, precum şi tratarea suprafeţelor cu substanţe antifungice în cazul piscinelor acoperite;
 7. g) respectarea reglementărilor tehnice referitoare la condiţiile termohigrometrice, iluminat, acustice şi de ventilare, în vigoare la data realizării piscinelor.

 

Articolul 101

(1) În scopul asigurării condiţiilor de igienă şi funcţionalitate ale piscinei, proprietarul/administratorul acesteia numeşte un responsabil de piscină sau, în caz contrar, îndeplineşte atribuţiile şi responsabilităţile acestuia.

(2) Responsabilul de piscină are, în condiţiile prezentelor norme, cel puţin următoarele obligaţii:

 1. a) asigură buna funcţionare a piscinei;
 2. b) asigură respectarea cerinţelor igienice şi ambientale în interiorul piscinei, precum şi calitatea fizico-chimică şi microbiologică a apei din bazin;
 3. c) întocmeşte planul de supraveghere şi control intern privind funcţionarea piscinei, în care se prevăd cel puţin următoarele:

(i) descrierea sistemului funcţional al piscinei cu includerea cerinţelor prevăzute la art. 98;

(ii) programul de monitorizare şi întreţinere a sistemului de la pct. (i);

(iii) procedurile de operare în condiţii normale de funcţionare, cu includerea cerinţelor prevăzute la art. 108-111;

(iv) procedurile de operare în caz de incidente specifice sau poluări accidentale care pot să modifice calitatea apei;

(v) planul general de urgenţă şi procedura de evacuare;

 1. d) supraveghează respectarea de către utilizatori a măsurilor de igienă prevăzute la art. 114 şi 115;
 2. e) urmăreşte, potrivit programului stabilit pentru supraveghere şi control intern, realizarea în toate spaţiile piscinei a activităţilor de curăţenie zilnică şi dezinfecţie, gestionarea deşeurilor şi altele asemenea, cu respectarea prevederilor art. 47-52;
 3. f) asigură completarea zilnică a registrului prevăzut la art. 106.

 

Articolul 102

(1) Bazinele de înot/Piscinele pot fi umplute cu apă potabilă sau cu apă de mare. În cazul în care apa de umplere se obţine local din alte surse decât de la reţeaua publică de alimentare cu apă potabilă, aceasta trebuie să fie conformă cu prevederile legale din domeniu.

(2) Piscinele acoperite sau descoperite, precum şi piscinele care folosesc apă de mare se dotează cu sisteme de filtrare şi dezinfecţie a apei, astfel încât calitatea apei să se încadreze în valorile maxime admise prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 546/2008 privind gestionarea calităţii apei de îmbăiere, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Articolul 103

Parametrii fizico-chimici de evaluare a calităţii apei din bazinele de înot/piscine trebuie să îndeplinească cel puţin cerinţele prevăzute în standardele SR EN 15288-1, SR EN 15288-2 şi SR EN 13451-1, aprobate conform dispoziţiilor Legii nr. 163/2015 privind standardizarea naţională, după cum urmează:

 1. a) limpezimea – testată cu un disc negru, de 15 cm pe fond alb, care trebuie să fie vizibil în punctul cel mai adânc al bazinului;
 2. b) concentraţia clorului rezidual liber – care trebuie să fie cuprins între 0,5 mg/l şi 1 mg/l în cazul celor acoperite, respectiv între 0,5 mg/l şi 1,5 mg/l în cazul celor descoperite, pentru bazinele de înot şi piscinele la care dezinfecţia se face exclusiv prin clorinare. Orice altă metodă sau combinaţie de metode de tratare este permisă în măsura în care parametrii de dezinfecţie sunt măsurabili şi controlabili, iar apa respectă cerinţele din anexa nr. 1 la prezentele norme;
 3. c) pH-ul apei – care trebuie să se situeze între 7,2 şi 7,8;
 4. d) temperatura apei pentru îmbăiere – care trebuie să se situeze între 24°-32°C. În acest caz, piscinele vor fi prevăzute cu instalaţii de încălzire a apei, în vederea evitării utilizării apei cu o temperatură sub 24°C.

 

Articolul 104

Substanţele/Produsele chimice folosite ca dezinfectante pentru apa de îmbăiere din bazine, precum şi pentru operaţiunile de tratare, curăţenie şi dezinfecţie a suprafeţelor şi grupurilor sanitare trebuie să fie avizate/autorizate de Comisia Naţională pentru Produse Biocide, conform Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Articolul 105

(1) Pentru evaluarea calităţii apei din bazin, determinarea dezinfectantului rezidual se realizează astfel:

 1. a) zilnic, înainte de utilizarea bazinului;
 2. b) la un interval de 3 ore, în cazul în care dezinfecţia apei se realizează manual;
 3. c) în mod continuu, în cazul în care dezinfecţia apei se realizează automat, caz în care se efectuează, pentru siguranţă, şi determinări manuale, cel puţin trei pe zi.

(2) Responsabilitatea efectuării determinărilor fizico-chimice revine responsabilului piscinei.

(3) Temperatura şi pH-ul apei din bazine se măsoară şi se înregistrează zilnic, cu următoarea frecvenţă:

 1. a) cu o oră înainte de deschiderea piscinei; şi
 2. b) la fiecare trei ore pe toată durata programului de funcţionare.

(4) Responsabilul de piscină este obligat să realizeze monitorizarea calităţii apei de îmbăiere cu frecvenţa prevăzută în anexa nr. 1 la prezentele norme.

 

Articolul 106

Responsabilul de piscină trebuie să deţină registre în care să înscrie rezultatele buletinelor de analiză a apei, concentraţiile dezinfectantului din apă, valorile pH-ului şi temperatura apei, periodicitatea de primenire a apei şi de dezinfecţie a bazinelor, precum şi modalitatea de dezinfecţie a bazinelor, inclusiv substanţele dezinfectante folosite.

 

Articolul 107

Pentru a permite curăţarea corespunzătoare şi dezinfecţia întregii suprafeţe a bazinului este necesară golirea completă, cel puţin o dată pe an şi, obligatoriu, înainte de fiecare început de sezon, în cazul funcţionării sezoniere, pentru bazinele cu sisteme de recirculare a apei.

 

Articolul 108

(1) Toate piscinele de uz public alimentate cu apă potabilă trebuie prevăzute cu sisteme de recirculare şi tratare a apei.

(2) Instalaţia de recirculare şi filtrare este dimensionată astfel încât să asigure câte o recirculare a întregului volum de apă în:

 1. a) 30 min., în cazul bazinelor puţin adânci rezervate copiilor (sub 0,6 m);
 2. b) 1 h şi 30 min., în cazul bazinelor sau părţilor de bazin cu adâncime până la 1,35 m;
 3. c) 4 h, în cazul bazinelor sau părţilor de bazine cu adâncime mai mare sau egală cu 1,35 m;
 4. d) 8 h în cazul bazinelor pentru sărituri sau scufundări.

(3) În cazul recirculării apei, 1/10-1/15 din volumul apei din bazin se înlocuieşte zilnic cu apă potabilă sau cu o cantitate corespunzătoare de 30 l pentru fiecare utilizator al bazinului din ziua respectivă.

 

Articolul 109

Pentru bazinele fără recirculare, dar cu primenire continuă a apei, apa se va schimba zilnic cel puţin 1/3 din volumul apei din bazin şi se va asigura golirea, spălarea şi dezinfecţia acestuia la cel mult 3 zile.

 

Articolul 110

Pentru bazinele fără recircularea apei şi fără posibilităţi de primenire continuă a apei se vor asigura golirea, spălarea şi dezinfecţia zilnică a bazinului şi umplerea cu apă la calitatea prevăzută în tabelul din anexa nr. 1 la prezentele norme.

 

Articolul 111

Pentru situaţia prevăzută la art. 107, golirea completă, spălarea şi dezinfecţia pereţilor şi fundului bazinului se realizează o dată pe an, precum şi ori de câte ori apar poluări accidentale care modifică calitatea microbiologică a apei. Dezinfecţia bazinelor se realizează după spălare cu jet de apă şi curăţare mecanică, prin ştergerea pereţilor şi fundului bazinului cu bureţi îmbibaţi în soluţie dezinfectantă.

 

Articolul 112

Piscinele se dotează, obligatoriu, cu: vestiare, grupuri sanitare şi duşuri, separate pentru femei şi bărbaţi.

Numărul minim de dotări sanitare este:

Articolul 113

Regulamentul privind utilizarea piscinelor şi măsurile de igienă se afişează într-un loc vizibil şi accesibil utilizatorilor, la intrarea în piscină. În perioada de utilizare a piscinei nu se va depăşi numărul maxim de persoane aflate simultan în piscină/bazin, astfel cum este prevăzut prin proiect. Numărul maxim de utilizatori se menţionează în regulamentul de utilizare a piscinei.

 

Articolul 114

Accesul persoanelor în bazin este permis numai după ce, în prealabil, au făcut duş şi au trecut cu picioarele prin pediluviu/duşul pentru picioare.

 

Articolul 115

Accesul în piscine al persoanelor purtătoare de boli transmisibile, plăgi deschise, dermite sau dermatoze este interzis. Această cerinţă va fi menţionată în regulamentul prevăzut la art. 113.

 

Anexa nr. 1

Parametri de calitate şi frecvenţa de recoltare pentru apa de îmbăiere folosită în bazine de înot, piscine, băi publice