Compartimentul de avize şi autorizare:

a) primeşte, verifică şi înregistrează cererile şi documentaţiile pentru toate procedurile de reglementare în ceea ce priveşte proiectele de amplasare, construcţie şi amenajare a obiectivelor şi activităţilor;
b) primeşte, verifică şi înregistrează cererile şi documentaţiile de autorizare sanitară şi certificarea conformităţii în vederea funcţionării obiectivelor, altele decât cele supuse înregistrării la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunale;
c) repartizează documentaţiile către structurile de specialitate;
d) asigură eliberarea documentelor de reglementare în termenele stabilite de legislaţia în vigoare;
e) răspunde de managementul informaţiilor privind documentele de reglementare pe care le gestionează;
f) înregistrează declaraţiile pe propria răspundere şi le transmite serviciului de control în sănătate publică;
g) asigură înregistrarea cabinetelor medicale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
h) gestionează baza de date pentru documentele de reglementare eliberate şi o transmite periodic serviciului de control în sănătatea publică;
i) oferă informaţii, la solicitare, asupra procedurilor de reglementare a obiectivelor şi activităţilor;
j) întocmeşte şi eliberează autorizaţia de liberă practică pentru angajaţii din unităţile sanitare, publice şi private, din teritoriul arondat direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, indiferent de subordonarea acestor unităţi, alţii decât medicii, medicii dentişti, farmaciştii, precum şi asistenţii medicali şi moaşele;
k) alte atribuţii specifice stabilite de către directorul executiv al direcţiei de sănătate publică.