Comisia de monitorizare şi competență profesională pentru cazurile de malpraxis se constituie în conformitate cu dispoziţiile art. 668 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările ulterioare.

Comisia funcționează la nivelul autorităților de sănătate publică județene și a municipiului Bucureşti.

Comisia are următoarele atribuţii principale:

 1. desemnează, prin tragere la sorţi, din lista judeţeană a experţilor, un grup de experţi sau un expert, în funcţie de complexitatea cazului, însărcinat cu efectuarea unui raport asupra cazului;
 2. repartizează dosarele cuprinzând documentaţia cazurilor cercetate experţilor desemnaţi, spre analiză şi evaluare, în vederea efectuării raportului asupra cazurilor respective;
 3. dacă dosarul nu conţine toate documentele necesare în vederea elucidării cazului expertizat, solicită instituţiilor abilitate, precum şi persoanei care a sesizat comisia prezentarea de documente şi de informaţii suplimentare referitoare la cazul respectiv;
 4. primeşte de la experţii desemnaţi, în termenul legal, rapoartele cazurilor expertizate;
 5. pune la dispoziţia părţilor interesate, la solicitarea scrisă a acestora, o copie a raportului experţilor şi a documentelor medicale care au stat la baza acestuia;
 6. verifică, înainte de a da curs sesizării, calitatea persoanei care a sesizat comisia, pe baza următoarelor documente:
  • actul de identitate al persoanei care a făcut sesizarea, atunci când această persoană este aceeaşi cu persoana considerată victima cazului de malpraxis invocat;
  • documentul din care rezultă dreptul de reprezentare al persoanei care se consideră victima unui act de malpraxis, atunci când sesizarea este adresată prin reprezentantul legal al acesteia;
  • documente legale din care reiese calitatea de succesor al persoanei decedate ca urmare a unui act de malpraxis imputabil unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament;
 7. emite dispoziţii privind prezentarea de documente, situaţii, informaţii şi audieri solicitate şi considerate necesare de către experţii desemnaţi, pe parcursul cercetării cazului supus expertizării;
 8. stabileşte, prin decizie adoptată în maximum 3 luni de la data sesizării, dacă în cauză a fost sau nu o situaţie de malpraxis;
 9. comunică decizia, în termen de 5 zile calendaristice de la data adoptării, tuturor persoanelor implicate, inclusiv asigurătorului;
 10. întocmeşte un raport anual detaliat pe care îl prezintă Ministerului Sănătăţii Publice până la data de 1 februarie a anului următor celui pentru care se întocmeşte acest raport;
 11. ţine evidenţa tuturor sesizărilor adresate comisiei şi monitorizează cazurile de malpraxis stabilite prin deciziile adoptate;
 12. răspunde de respectarea reglementărilor în vigoare cu privire la asigurarea confidenţialităţii asupra tuturor informaţiilor care au legătură cu cazurile deduse judecăţii;
 13. alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare;
 14. raportează Ministerului Sănătăţii sesizările adresate comisiei, precum şi modul de soluţionare al acestora, în condiţiile prezentului ordin.

Legislație: