Serviciul de control în sănătate publică este condus de un şef serviciu – inspector şef şi are în responsabilitate şi coordonare activităţile compartimentului pentru inspecţie de mediu, aliment, muncă, colectivităţi de copii şi radiaţii, respectiv compartimentul de control unităţi şi servicii de sănătate din teritoriul administrativ, cu următoarele atribuţii:

 • organizează şi implementează activitatea de control în sănătatea publică la nivelul judeţului Hunedoara;
 • propune conducerii Direcţiei de Sănătate Publică lista persoanelor care urmează a fi împuternicite pentru desfăşurarea activităţii de control în sănătatea publică, în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii;
 • elaborează planul tematic anual al activităţii de control în sănătatea publică la nivelul judeţului Hunedoara;
 • răspunde de utilizarea eficientă a bugetului de venituri şi cheltuieli alocat activităţilor specifice şi structurilor din subordine;
 • stabileşte şi apl ică măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii de control în  sănătatea publică la nivelul judetului  Hunedoara;
 • constată şi sancţionează contravenţiile  la normele  igienico- sanitare, la normele de prevenire  şi combatere a bolilor transmisibile şi infecţiilor nosocom iale, respectiv bolilor profesionale, la nivelul judeţului  Hunedoara;
 • organizează şi implementează la nivel ul judeţului Hunedoaraacţiuni de control în sănătatea pu blică, inclusiv în situaţii de calamităţi naturale, evenimente deosebite, epidemii;
 • organizează, evaluează şi monitorizează, prin serviciul de control unităţi şi  servicii  de  sănătate, modul de implementare şi derularea programelor naţionale de sănătate specifice şi răspunde pentru transmiterea  indicatori lor rezultaţi  la structurile abilitate;
 • organizează culegerea şi prelucrarea informaţiilor statistice d i n domeni ul său de competenţă, primite de la unităţile san itare publice sau private, şi răspunde de transmi terea rapoartelor statistice periodice către instituţiile desemnate în acest scop;
 • evaluează period ic performanţele profesionale pentru personal ul d i n subord ine şi acordă calificativul anual;
 • facilitează formarea şi perfecţionarea profesională a inspectorilor  la nivelul judeţului  Hunedoara;
 • analizează măsurile propuse de inspectorii sanitari din subordine şi emite documentele de autoritate sanitară: decizii de interzicere a activităţii, respectiv decizii de suspendare a activităţii, informarea altor instituţii publice abilitate;
 • notifică Institutul Naţional de Sănătate Publică şi Ministerul Sănătăţii asupra  constatări i neconformităţi lor cu legislaţia în vigoare  pentru  produsele avizate/ notificate de către aceste  instituţi i, în vederea luării măsurilor legale în vigoare;
 • participă în echipele de inspecţie şi control solicitate de conducerea Direcţiei de Sănătate Publică Hunedoara sau iniţiate de către Ministerul Sănătăţii şi de către alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale;
 • participă la elaborarea raportul ui stării de sănătate a comunităţii de pe raza teritorială a judeţului Hunedoara;
 • informează opinia publică cu privire la rezultatele activităţilor de control în sănătatea publică pri n proced ura aprobată de directorul executiv;
 • participă şi efectuează activităţi de evaluare şi control în domeni ul de competenţă în unităţile sanitare, respectiv servicii le de sănătate de pe teritoriul judeţului Hunedoara;
 • participă la elaborarea planului de acţiune în caz de dezastre/ calamităţi;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea Direcţiei de Sănătate Publică Hunedoara în domeniul de competenţă.

A. Compartimentul de inspecție și controlul factorilor de risc din mediul de viață și muncă are următoarele atribuţii în domeniile mediu, radiaţii, alimente, muncă şi colectivităţi de copii:

 • constată şi sancţionează contravenţiile la normele de igienă, conform competenţelor specifice şi actelor normative în vigoare, la nivelul judeţului Hunedoara;
 • păstrează confidenţialitatea privi nd iminenţa inspecţiei sanitare, înainte de începerea propriu-zisă a acesteia, şi confidenţialitatea datelor pe care unităţile inspectate le pun la dispoziţie;
 • solicită unităţilor controlate orice documente necesare efectuării inspecţiei şi, după caz, copii de pe acestea;
 • prescrie unităţilor controlate măsuri de remediere, cu stabilirea de termene şi responsabilităţi în vederea înlăturării deficienţelor de igienă constatate;
 • propune inspectorului-şef suspendarea tem porară a activităţii unităţilor şi obiectivelor până la remedierea deficienţelor; în situaţii cu risc major şi iminent de îm bolnăvi re a populaţiei, dispune suspendarea pe loc sau imediată a activităţii unităţii ori obiectivului şi informează operativ medicul şef serviciu de control în sănătate publică despre măsura aplicată;
 • propune directorului executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Hunedoara retragerea avizului sanitar pentru proiectele de activităţi, inclusiv construcţii, în cazul în care nu sunt respectate normele de igienă;
 • propune directorul ui executiv retragerea avizului sanitar sau a notificării unui produs, în situaţia în care substanţele sau produsele sunt neconforme cu specificaţiile din dosarul tehnic;
 • opreşte, denaturează sau condiţionează darea în consum public a alimentelor care nu corespund normelor de igienă, precum şi folosirea obiectelor, materialelor şi a substanţelor care, prin natura lor sau prin modul de utilizare, periclitează starea de sănătate a populaţiei de pe raza teritorială a judeţului Hunedoara;
 • recoltează şi aplică elemente de securizare la probele recoltate în cadrul activităţii  de  inspecţie, precum  şi contraprobele;
 • participă la activitatea de implementare a prevederilor specifice din Regulamentul sanitar internaţional şi verifică şi aplică măsurile de protecţie sanitară;
 • la solicitarea directorului adjunct de sănătate publică al Direcţiei de Sănătate Publică Hunedoara, poate dispune măsuri speciale pentru bolnavii, suspecţii şi contacţii de boli transmisibile sau purtătorii de germeni patogeni, precum şi alte măsuri cu caracter obligatoriu pentru combaterea bolilor transmisibile şi a celor profesionale;
 • verifică respectarea legislaţiei în vigoare privind condiţiile de mediu necesare  activităţilor  de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în toate unităţile sanitare;
 • opreşte folosirea preparatelor biologice utilizate în scop diagnostic, profilactic şi de tratament care se dovedesc necorespunzătoare sau nocive sănătăţii;
 • în situaţia în care, în timpul unei activităţi de control, constată existenţa unui conflict de interese sau deficienţe grave ce pot determina riscuri majore  pentru  sănătatea  populaţiei,  comunică  urgent directorului adjunct de sănătate publică al Direcţiei de Sănătate Publică Hunedoara şi inspectorului-şef în vederea delegării unui alt inspector şi luării măsurilor de urgenţă;
 • controlează unităţile sanitare acreditate pentru activitatea de bănci de ţesuturi şi/ sau utilizare de ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic prin evaluare şi verificare de proceduri şi activităţi care se derulează în aceste unităţi;
 • controlează şi evaluează incidentele adverse severe şi reacţiile adverse grave notificate prin sistemele de vigilenţă, inclusiv în domeniul securităţii transfuziilor şi hemovigilenţei;
 • participă şi la alte activităţi specifice de control în domeniile inspecţiei alimentare, pe domeniile de competenţă, suplimentelor alimentare, colectivităţilor permanente sau temporare de copii şi tineret, produselor cosmetice, noxelor profesionale şi altor riscuri din mediul industrial, respectiv riscurile ionizante, naturale şi profesionale.

B. Compartimentul de control unităti şi servicii de sănătate, compus din :

– Compartimentul Asistenta  medicală de urgență  şi  managementul   asistentei  medicale de urgentă – controlul serviciilor de asistenta medicală primară, are urmatoarele atribuții;_

 • monitorizează şi evaluează activitatea unităţilor de primiri urgenţe şi a compartimentelor de primiri urgenţe din cadrul unităţilor sanitare din sectorul public situate pe raza teritorială a judeţului Hunedoara;
 • participă la acţiunile de acordare a primulu i ajutor calificat împreună cu inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi cu alte structuri subordonate Ministerului Sănătăţii;
 • monitorizează şi evaluează activitatea serviciului de ambulanţă al judetului Hunedoara;
 • transmite informări operative conducerii Direcţiei de Sănătate Publică Hunedoaraîn cazul apariţiei unui eveniment neaşteptat sau unor situaţii de calamitate sau catastrofă şi propune măsuri de intervenţie, în colaborare cu celelalte structuri de specialitate din unitate, în funcţie de domeniul de competenţă;
 • elaborează şi transmite spre aprobarea directorului executiv Planul de intervenţie în caz de dezastre şi epidemii, realizat în colaborare cu celelalte structuri de specialitate din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Hunedoara, în funcţie de domeniul de competenţă;
 • participă la implementarea şi derularea activităţilor specifice serviciilor pentru realizarea programelor naţionale de sănătate.

– în domeniul controlului serviciilor de asistență medicală primară:

 • asigură controlul activităţii de asistenţă medicală primară, în conformitate cu reglementările şi metodologia specifică pentru această activitate;
 • verifică în teren condiţiile necesare pentru asigurarea calităţii serviciilor oferite în cadrul asistenţei medicale primare, precum şi respectarea prevederilor cuprinse în reglementările legale în vigoare;
 • participă la implementarea strategiilor de reformă în domeniul asistenţei medicale primare, elaborate şi aprobate de Ministerul Sănătăţii;
 • controlează respectarea prevederilor privind activitatea de raportare şi monitorizare a bolilor transmisibile şi cronice de către medicii de familie care îşi desfăşoară activitatea atât în cabinete publice, cât şi în cabinete private;
 • verifică modul în care personalul din cabinetele medicilor de familie respectă obligaţiile reglementate prin acte normative, referitoare la etica profesională şi deontologia medicală, asistenţa de sănătate publică, activitatea desfăşurată în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, relaţiile de muncă, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
 • controlează managementul evidenţei medicale primare şi al informaţiei medicale gestionate, inclusiv pentru activitatea de furnizare a datelor privind registrele judeţene/regionale/naţionale de vaccinare şi boli cronice reglementate prin metodologii;
 • participă la activitatea de educaţie/formarea continuă şi dezvoltarea profesională a resurselor umane din asistenţa medicală primară;
 • asigură informarea personalului medical în legătură cu normele de etică profesională şi deontologie medicală şi informarea pacienţilor cu privire la drepturile şi îndatoririle acestora;
 • participă la implementarea, derularea şi evaluarea activităţilor specifice asistenţei medicale primare pentru realizarea programelor naţionale de sănătate.

– Compartimentul de control al asistentei medicale  al  mamei  si  copilului  –  control  în   asistenta medicală ambulatorie de specialitate cu următoarele atribuții:

 • asigură controlul activităţii de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate;
 • verifică în teren condiţiile necesare pentru asigurarea calităţii serviciilor oferite în cadrul asistenţei medicale ambulatorii de specialitate, precum şi respectarea prevederilor cuprinse în reglementările legale în vigoare;
 • participă la implementarea strategiilor de reformă în domeniul asistenţei medicale ambulatorii, elaborate şi aprobate de Ministerul Sănătăţii;
 • verifică modul de raportare şi monitorizare a bolilor transmisibile şi cronice de către personalul de specialitate din ambulatoriu, care îşi desfăşoară activitatea atât în cabinete publice, cât şi în cabinete/unităţi private, inclusiv în domeniul serviciilor de laborator de diagnostic microbiologic, indiferent de forma de organizare;
 • monitorizează şi verifică mod ul în care personalul din cabinetele medicilor din ambulatoriul de specialitate respectă obligaţiile reglementate prin acte normative, referitoare la etica profesională şi deontologia medicală, asistenţa de sănătate publică, activitatea desfăşurată în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, relaţiile de muncă, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
 • controlează asigurarea managementului evidenţei medicale şi al informaţiei medicale gestionate;
 • participă la activitatea de educaţie/formarea continuă şi dezvoltarea profesională a resurselor umane din asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu;
 • participă, împreună cu serviciul de evaluare şi promovare a sănătăţii din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Hunedoara şi Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Hunedoara la analiza nevoilor de servicii medicale de specialitate ale populaţiei;
 • asigură informarea personal ul ui medical în legătură cu normele de etică profesională şi deontologie medicală şi informarea pacienţilor cu privire la drepturile şi îndatoririle acestora;
 • participă la implementarea, derularea şi evaluarea activităţilor specifice serviciilor ambulatorii pentru realizarea programelor naţionale de sănătate.

In domeniul de control al asistentei medicale a mamei si copilul ui are următoarele atribuţii:

 1. evaluează şi  participă   la  identificarea  priorităţilor  î n  domeniul  asistenţei  medicale  a  mamei  și copilul ui şi propune măsuri adaptate pentru rezolvarea problemelor identificate;
 • controlează aspectele organizatorice ale asistenţei medicale a gravidei, lăuzei şi copilului, în raport cu dinamica morbidităţii şi mortalităţii  la aceste categorii, şi propune directorului  executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Hunedoara măsuri de organizare/ reorganizare a structuri lor sanitare pe de teritoriul judeţului Hunedoara;
 • controlează modul de derulare la nivel local a activităţii de planificare  familială  şi  sănătate a reproducerii, împreună cu serviciul de evaluare şi promovare a sănătăţii;
 • coordonează, monitorizează şi evaluează derularea la nivel local  a  programelor naţionale  în domeniul asistenţei medicale a mamei şi copilului;

Compartiment control al  asistentei  med icale  din  unitătile  cu  paturi – control  asistenta  medicala  a comunitatilor la risc :

 • controlează şi evaluează condiţiile necesare pentru asigurarea calităţii activităţii medicale desfăşurate în spital;
 • monitorizează modul în care spitalele respectă condiţiile necesare pentru asigurarea calităţii actului medical;
 • verifică respectarea normativelor în vigoare privind: programul de muncă pe categorii de personal, încadrarea de către spitale a numărului optim de personal, în funcţie de atribuţiile acreditate ale spitalului şi serviciile de sănătate contractate;
 • monitorizează şi controlează modul în care spitalul îşi respectă obligaţia legală de a înregistra, stoca, prelucra şi transmite informaţiile legate de activitatea sa, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
 • evaluează necesarul de servicii medicale spitaliceşti şi asigurarea accesului echitabil al populaţiei la serviciile medicale specifice, în vederea creşterii eficienţei şi calităţii serviciilor;
 • participă la evaluarea gradului de satisfacţie a pacienţilor în legătură cu serviciile de sănătate, împreună cu serviciul de evaluare şi promovare a sănătăţii;
 • verifică respectarea prevederilor legale privind regulamentul de  organizare  şi  funcţionare  al spitalelor, precum şi conţinutul fişei postului pentru personalul din spitale;
 • participă la negocierea  anuală  a  indicatorilor de performanţă specifici fiecărui spital din teritoriul judetului Hunedoara;
 • controlează şi verifică cu maximă exigenţă respectarea prevederilor legale în vigoare şi obiectivelor programului naţional specific pentru asigurarea condiţiilor necesare de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale;
 • controlează şi evaluează activitatea unităţilor medicale cu paturi şi a ambulatoriilor de specialitate, cu profil de asistenţă medicală recuperatorie, inclusiv  la nivelul  societăţilor  de turism  balnear  şi de recuperare, publice sau private, modul de a igurare a condiţiilor specifice pentru asistenţa medicală de acest profil;
 • verifică modul de organizare în vederea asigurării asistenţei medicale în situaţii de dezastre, atacuri teroriste, război, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;
 • participă la implementarea, derularea şi evaluarea activităţilor specifice serviciilor spitaliceşti pentru realizarea programelor naţionale de sănătate.