I.2. PROGRAMUL NAŢIONAL DE SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL A BOLILOR TRANSMISIBILE PRIORITARE

A.Obiectiv:

Depistarea precoce şi asigurarea diagnosticului etiologic al bolilor transmisibile în vederea implementării măsurilor de limitare a răspândirii acestora.

B.Unitatea de asistenţă tehnică şi management: structura din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică

C.Activităţi:

 1. supravegherea epidemiologică a bolilor transmisibile;
 2. intervenţia în focar;
 3. derularea de studii epidemiologice de evaluare a incidenţei şi prevalenţei bolilor infecţioase;
 1. Activităţi implementate la nivelul serviciului de epidemiologie din DSP Hunedoara:

1.1. supravegherea bolilor transmisibile prevăzute în reglementările legale în vigoare prin culegerea, validarea, analiza, interpretarea şi raportarea datelor epidemiologice în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru aprobarea fişei unice de raportare a bolilor transmisibile şi metodologiile specifice de supraveghere elaborate de CNSCBT;

1.2. supravegherea bolilor transmisibile considerate probleme de sănătate publică locală sau regională, sub coordonarea structurilor de specialitate din centrele regionale de sănătate publică;

1.3. instituirea şi aplicarea măsurilor de prevenire şi control al focarului de boală transmisibilă, inclusiv focare de tuberculoză cu minim 3 cazuri în colectivităţi, respectiv la apariţia unui caz de tuberculoză MDR/XDR într-o colectivitate: efectuarea investigaţiei epidemiologice, depistarea contacţilor/populaţiei la risc, recoltarea probelor biologice, efectuarea tratamentului profilactic, cu excepţia chimioprofilaxiei tuberculozei, conform metodologiilor specifice de supraveghere a bolilor infecţioase, efectuarea dezinfecţiei în colaborare cu reţeaua de asistenţă primară şi raportarea acestora;

1.4. realizarea activităţilor epidemiologice în situaţii de urgenţă provocate de calamităţi naturale, precum inundaţii, cutremure şi altele asemenea, în colaborare cu reţeaua de asistenţă medicală primară şi de specialitate şi cu administraţia publică locală, conform practicilor epidemiologice curente;

1.5. desfăşurarea acţiunilor speciale de depistare activă şi prevenire a bolilor transmisibile funcţie de situaţia epidemiologică, cu colaborarea centrului regional de sănătate publică, după caz;

1.6. întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor şi, după caz, a actelor adiţionale la acestea, prevăzute la punctul B din anexa nr. 9 la normele tehnice, pentru vaccinările efectuate în comunităţile cu risc crescut de apariţie a focarelor de hepatită A, în focare de boală transmisibilă, în situaţii de urgenţă provocate de calamităţi naturale, precum inundaţii, cutremure şi/sau în alte situaţii epidemiologice deosebite;

1.7. întocmirea referatelor în vederea decontării serviciilor de vaccinare pentru vaccinurile: vaccin hepatitic A pediatric, tifoidic, tetanic, hepatitic B tip adult pentru contacţii cazurilor acordate în cadrul programului;

1.9. întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor de prestări servicii pentru diagnostic de laborator cu laboratoarele care îndeplinesc condiţiile minime de referinţă stabilite de ECDC pentru bolile transmisibile prioritare pentru care există supraveghere epidemiologică, dar pentru care nu există capacitate locală/regională de diagnostic şi pentru asigurarea cost-eficienţei;

1.10. organizarea de instruiri ale personalului medico-sanitar şi ale mediatorilor sanitari cu privire la prevenirea, depistarea, raportarea şi controlul bolilor transmisibile;

1.11. întocmirea referatelor de necesitate pentru achiziţionarea testelor şi reactivilor necesari pentru diagnosticul bolilor transmisibile prioritare în focare de boală transmisibilă şi acţiuni de depistare activă;

1.12. depistarea, verificarea, investigarea şi raportarea alertelor naţionale, participarea la verificarea şi investigarea locală a alertelor internaţionale şi asigurarea răspunsului rapid în conformitate cu legislaţia în vigoare;

1.13. asigurarea/continuarea activităţilor în vederea acreditării/menţinerii acreditării laboratoarelor de microbiologie şi participarea la realizarea indicatorilor de evaluare a performanţelor de laborator în materie de supraveghere a bolilor transmisibile;

1.14. asigurarea schimbului de informaţii specific şi colaborarea interjudeţeană în probleme epidemiologie;

1.15. organizarea şi participarea la derularea unor activităţi antiepidemice solicitate de CNSCBT sau dispuse de către DGAMSP;

1.16. participarea la realizarea de studii organizate de INSP prin CNSCBT şi/sau CRSP conform metodologiilor de derulare a studiilor;

1.17. participarea la instruirile organizate de INSP prin CNSCNT şi/sau CRSP;

1.18. întocmirea referatelor de necesitate pentru achiziţionarea medicamentelor, vaccinurilor, dezinfectanţilor, materialelor sanitare, echipamentelor de protecţie necesare pentru intervenţie în caz de focar/epidemie de boală transmisibilă sau situaţii de risc.

1.19. identificarea comunităţilor la risc de îmbolnăvire prin hepatită A;

1.20. organizarea vaccinărilor în vederea prevenirii apariţiei focarelor de hepatită A sau a limitării extinderii acestora în funcţie de nivelul de risc identificat în urma evaluării;

1.21. realizează distribuirea testelor rapide pentru detecţia antigenului SARS-CoV-2 către unităţile de specialitate care implementează programul;

1.22. identificarea cazurilor care îndeplinesc criteriile epidemiologice prevăzute în metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus, elaborată de către INSP, colectarea probelor biologice recoltate pentru identificarea virusului SARS-CoV-2 şi transportul acestora către laboratorul la care sunt arondate, în vederea efectuării testelor genetice de identificare a variantelor SARS-CoV-2 circulante în conformitate cu anexa la prezenta anexă;

1.23. selectarea probelor biologice recoltate pentru identificarea virusului SARS-CoV-2 de la cazurile simptomatice, conform definiţiei de caz prevăzute în metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus, elaborat de către INSP, şi transportul acestora către laboratorul care efectuează testarea RT-PCR specific de variantă, în vederea efectuării testelor genetice de identificare a variantelor SARS-CoV-2 circulante, prevăzută în anexa la prezenta anexă;

 1. Activităţi desfăşurate la nivelul unităţilor de specialitate pentru identificarea virusului SARS-CoV-2 şi a variantelor circulante pe teritoriul României:

2.1. testarea de laborator prin metoda RT-PCR standard pentru depistarea infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 a persoanelor stabilite prin metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus, elaborată de INSP, prin CNSCBT sau prin ordin al ministrului sănătăţii;

Serviciul de testare de laborator prin metoda RT-PCR standard pentru depistarea infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 se finanţează de Ministerul Sănătăţii, respectiv se decontează de către direcţiile de sănătate publică după cum urmează:

 • la un tarif de 200 lei/testare RT-PCR standard realizată şi raportată în cazul probelor biologice recoltate până la data de 31 martie 2021;
 • la un tarif de 175 lei/testare RT-PCR standard realizată şi raportată în cazul probelor biologice recoltate începând cu data de 1 aprilie 2021.
 • la un tarif de 150 lei/testare RT-PCR standard realizată şi raportată în cazul probelor biologice recoltate începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Unităţi de specialitate care implementează programul la nivelul judetului Hunedoara

 • Spital Judeţean de Urgenţă Deva;
 • Spital Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara;
 • Spital Municipal Orăștie