Conform HG 741/2016, art. 7, alin. 5, Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București vor afișa pe site-ul propriu lista prestatorilor de servicii funerare autorizați, precum și lista documentelor necesare pentru eliberarea avizelor și autorizațiilor emise de acestea în conformitate cu prezentele norme.

  • În conformitate cu prevederile Legii 102/2014 art. 21 serviciile funerare constau în : primirea comenzii pentru înmormântare, transportul persoanei decedate, pregătirea pentru înmormântare , așezarea pe catafalc și organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea mormântului, exhumarea și reînhumarea , incinerarea, preluarea urnei și așezarea acesteia în nișa specială, predarea urnei.
  •  Prestatorii de servicii funerare vor efectua activitățile specifice numai în spații autorizate, după obținerea avizului consiliului local al unității administrativ teritoriale și a autorizației sanitare emisă de DSP.( Legea 102/2014 art. 23 și HG 741/2016 art 7 pct.1 ).
  • Pentru oricare din serviciile funerare prestate este necesară autorizarea sanitară.
  • Procedura de îmbălsămare și/sau tanatopraxie care se efectuează în afara serviciilor de prosectură sau medicină legală se realizează numai cu avizul DSP , la solicitarea tanatopractorului.( HG 741/2016 art. 8 lit.C)
  • Transportul persoanelor decedate datorită unor boli transmisibile, carantinabile se face numai cu avizul sanitar de transport eliberat de DSP. ( Legea 102/2014 art. 29 pct.4)
  • Transportul internațional al  persoanelor decedate se face numai pe baza unui pașaport de  transport mortuar, eliberat de DSP , în funcție de locul unde s-a produs decesul sau exhumarea.(Legea 102/2014 art 29 pct.5).
  • Nerespectarea prevederilor legale mai sus menționate precum și a altor norme tehnice și sanitare privind serviciile funerare atrage sancționarea contravențională conform OG 2/2001. HG 857/2011, Legii 102/2014 și HG 741/2016.

LISTA PRESTATORILOR DE SERVICII FUNERARE AUTORIZATI

1.AVIZ SANITAR PENTRU TRANSPORTUL CADAVRELOR UMANE
(necesar în cazul transportului pentru inhumare/incinerare într-o localitate aflată la o distanță de peste 30 km de locul decesului)

ACTE NECESARE:
– Cerere (nume prenume solicitant aviz, persoană fizică/ firma de pompe funebre, nume/prenume persoana decedata, locul și data decesului anul/luna ziua, data si localitatea unde se face transportul, nr. inmatriculare autovehicul de transport cadavru);
– Certificat medical constatator de deces;
– Certificat de imbalsamare;
– Certificat de deces si adeverinta de inhumare/incinerare eliberat de primărie;
– Autorizatia sanitara pentru autovehicul transport cadavru.

2.PAŞAPORT PENTRU TRANSPORT CADAVRU UMAN

ACTE NECESARE:
-Cerere (nume prenume solicitant aviz, persoană fizică/ firma de pompe funebre, nume/prenume persoana decedata, locul și data decesului anul/luna/ ziua, localitatea, țara și data si efectuării transpotului; tipul mijlocului de transport-autovehicul, tren vapor, avion-, nr. inmatriculare autovehicul de transport cadavru, numele și prenumele, data nasterii, nr. și serie carte de identitate/ pasaport reprezentantului firmei de pompe funebre care efectueză serviciul);
– Certificat medical constatator de deces;
– Certificat de imbalsamare;
-Certificat de deces si adeverinta de inhumare/incinerare eliberat de primărie;
– Autorizatia sanitara pentru autovehicul transport cadavru./alte acte specifice care certifică activitatea de pompe funebre valabile în alte țări;

3. AVIZ SANITAR PENTRU DESHUMAREA, TRANSPORTUL SI REINHUMAREA CADAVRELOR UMANE

ACTE NECESARE:
-Cerere (nume prenume solicitant aviz, grad de rudenie, nume/prenume decedat, data decesului anul/luna ziua, cimitirul unde au loc operațiunile de deshumare/ reinhumare, firma de pompe funebre care efectueză transportul în cazul în care reînhumarea se face în alt cimitir, data efectuării operațiunilor);
– Certificat de deces;
– Dovada detinerii locului de veci;
– In cazul deshumarii in vederea reinhumarii în alt cimitir se va atasa autorizatia sanitara pentru autovehiculul de transport cadavru.
Nota: a) deshumarea cadavrelor umane se poate face înainte de 7 ani de la data înhumării, după împlinirea termenului de un an de la data înhumării şi numai în perioada 1 noiembrie-31 martie.
b) osemintele pot fi deshumate în orice perioadă a anului, fără avizul Directiei de Sanatate Publica Iasi, după 7 ani de la deces.

4. AVIZ EPIDEMIOLOGIC ÎN VEDEREA ÎMBĂLSĂMĂRII

ACTE NECESARE:
-Cerere (conform model atasat);
-Declarație pe propria răspundere a tanatopractorului (conform model atașat);
-Cererea din partea membrilor familiei sau a altor persoane desemnate pentru îmbălsămarea defunctei/defunctului (conform model atașat);
-Certificat medical constatator al decesului;
-Certificatul de tanatopractor emis de Ministerul Sănătății;
-Autorizația sanitară pentru spațiul de prestare a activităților de îngrijiri mortuare.

 

CERERE
pentru obţinerea avizului direcţiei de sănătate publică în vederea îmbălsămării

Subsemnatul(a), ……………………………………………….., tanatopractor conform Certificatului Ministerului Sănătăţii nr. …………../………………., legitimat(ă) cu CI seria …. nr. ………………………, eliberat(ă) de ……… .………….la data de …………., cu domiciliul în ………………., judeţul …………., str. ………………………… nr. ……, bl. ….., sc. ……., ap. ……, angajat al Societăţii …………………………., cu sediul în localitatea …………, judeţul ……………, adresa ……………..,…………………………….. înmatriculată la registrul comerţului cu nr. ………………………………………, solicit avizul direcţiei de sănătate publică în vederea efectuării îmbălsămării dlui/dnei……………………………………… decedat/decedate la data de ………………….. şi aflat(e) la adresa ……………. ……………………
Anexez la prezenta copie după Certificatul de tanatopractor nr. ……./………….. , copie după certificatul medical constatator al decesului doamnei/domnului …………………………………., cererea familiei pentru îmbălsămare şi declaraţia privind metoda şi produsele biocide folosite.

Data

Ştampila prestatorului de servicii funerare
………………..
Semnătura
……………….

CERERE
pentru îmbălsămarea defunctei/defunctului

Subsemnatul, …………….……………………………………………, având calitatea de:
[] soţ/soţie al/a defunctei/defunctului;
[] rudă apropiată a defunctei/defunctului, gradul ……;
[] persoană mandatată prin contract pentru a se îngriji de înmormântare;
[] persoană stabilită prin testament pentru a se îngriji de înmormântare,
al …………………………………………………….(numele şi prenumele persoanei decedate), solicit efectuarea îmbălsămării defunctei/defunctului în vederea desfăşurării în bune
condiţii a serviciilor funerare.
[] Declar că dorim expunerea defunctei/defunctului cu capacul sicriului deschis.
[] Declar că înmormântarea defunctei/defunctului presupune transportul pe o distanţă de …………………….km.

Data Semnătura
..…………… ………………

DECLARAŢIE
pe propria răspundere a tanatopractorului

Subsemnatul, ………………………………………………….., tanatopractor în baza Certificatului nr. ……………………., emis de Ministerul Sănătăţii, domiciliat în ……………, str. ………………………. nr. ……., bl. ……, sc. …………, et. ….., ap. ………….., sectorul/judeţul …………….,………. posesor al CI/BI…………. seria ……… nr. ………., eliberat(ă) de ……………………………………. la data de …………, CNP ……………………………….,
cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:
– voi folosi ca metodă de îmbălsămare/tanatopraxie ………………………………… şi tehnica …..…………………………………………., care presupune injectarea în ………………… şi în ………………………… a următoarelor produse şi substanţe chimice: ………………………………………………………………., în cantitatea de ……………………
– procedura de îmbălsămare/tanatopraxie nu va urmări conservarea definitivă a corpului defunctei (defunctului) şi se vor folosi numai produse biocide avizate de către Comisia Naţională pentru Produse Biocide.

Dau prezenta declaraţie, fiindu-mi necesară pentru ……………………………. ………………………
Data
……………

Declarant,
…………………………………
(numele, prenumele şi semnătura)

 

*depunerea solicitărilor pentru emiterea/remiterea avizului/pasaportului transport decedat si avizului de deshumare-reînhumare cadavru se poate realiza și prin mijloace electronice la adresa de email: epi@asphd.ro;

*depunerea solicitărilor pentru emiterea/remiterea avizului pentru îmbălsămare și încadrarea în gradul de risc infecțios se poate realiza și prin mijloace electronice la adresa de email: epi@asphd.ro;

_____________________________________________________________________________

Lista documentelor necesare pentru eliberarea avizelor și autorizațiilor:

Articole similare

Comunicat

Informare privind Compartimentul de Avize si autorizare inregistrare/ eliberare... Mai mult