Compartimentul de audit public intern are următoarele atribuţii:

a) elaborează proiectul planului de audit public intern;
b) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale instituţiei proprii sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
c) efectuează activităţi de audit public intern exercitat asupra activităţilor desfăşurate în cadrul unităţilor sanitare din coordonare;
d) informează structura de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătăţii despre recomandările neînsuşite de conducătorul unităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
e) raportează periodic directorului executiv al Direcţiei de Sănătate Publică a judetului Hunedoara, precum şi structurii de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătăţii cu privire la constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activităţile sale de audit;
f) elaborează raportul anual al activităţilor de audit public intern şi îl înaintează până la data de 15 ianuarie a anului în curs pentru anul expirat către structura de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătăţii;
g) raportează imediat conducătorului unităţii publice şi structurii de control intern abilitate în cazul identificării unor neregularităţi sau posibile prejudicii.

Legislatia specifica compartimentului de audit public intern este reprezentata, in principal, de urmatoarele acte legislative:

Legislaţie primară:
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern republicata, cu modificarile ulterioare.

Legislaţie secundară:

  • HG. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern.
  • O.M.S. nr. 683/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind exercitarea auditului public intern si a Cartei auditului intern in cadrul MS.
  • O.M.F.P. nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern.

Alte documente, inclusiv reglementări interne ale Ministerului Sănătăţii: Regulamentul de organizare şi funcţionare al Directiei de Sanatate Publica Hunedoara Ghiduri U.C.A.A.P.I.

Auditor intern,

Ec. Radu Mona