Documente atașate (dimensiunea maximă pentru fiecare fișier - 1 MB):

  a) memoriul tehnic privind descrierea obiectivului şi a activităţii care se desfăşoară sau se va desfăşura în acesta, după caz:

  b) planul de situaţie cu încadrarea în zonă cu menţionarea vecinătăţilor, după caz:

  c) schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate:

  d) actul doveditor destinaţie imobilului (autorizaţie de construcţie, etc.) conform- art.6 Ord. M.S.nr.119/2014, (unde este cazul):

  e) acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului;acceptul vecinilor, asociaţiei de proprietari:

  f) certificatul de urbanism (unde este cazul):

  g) dovada privind plata tarifului de asistenţă de specialitate de sănătate publică, în valoare de 200 lei:

  h) alte documente în funcţie de obiectiv, obiect activitate,cod c.a.e.n. etc.: