Cerere Asistență de Specialitate de Sănătate publică

Pentru solicitare vă rugăm să completați câmpurile din formular și să atașați documentele în format .pdf, .doc, .docx, .png sau .jpg. Dimensiunea maximă a fiecărui fișier nu trebuie să depășească 3 MB.

Modelul cererii în format doc îl găsiți la adresa:  Cerere asistență de specialitate 

Taxa de 200 lei se achită în contul RO60TREZ36620E365000XXXX deschis la Trezoreria Deva.
Beneficiar: Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara – Cod Fiscal 4374415
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58

  Cerere Asistență de Specialitate:

  Documente atașate (dimensiunea maximă pentru fiecare fișier - 3 MB):

  a) memoriul tehnic privind descrierea obiectivului şi a activităţii care se desfăşoară sau se va desfăşura în acesta, după caz:

  b) planul de situaţie cu încadrarea în zonă cu menţionarea vecinătăţilor, după caz:

  c) schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate:


  d) actul doveditor destinaţie imobilului (autorizaţie de construcţie, etc.) conform- art.6 Ord. M.S.nr.119/2014, (unde este cazul):

  e) acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului; acceptul vecinilor, asociaţiei de proprietari:

  f) certificatul de urbanism (unde este cazul):

  g) dovada privind plata tarifului de asistenţă de specialitate de sănătate publică, în valoare de 200 lei:

  h) alte documente în funcţie de obiectiv, obiect activitate,cod c.a.e.n. etc.: