MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

         DIRECŢIA  DE  SĂNĂTATE  PUBLICĂ  A  JUDEŢULUI  HUNEDOARA

                        Raport de activitate pe anul 2015

 

Activitatea colectivului din DSP jud.Hunedoara s-a desfăşurat în concordanţă cu Planul de activitate profesională  pe anul 2015 şi  Programele Naţionale ale MS 2015-2016 conform Hotărârii de Guvern nr.206/2015, Ord.MS nr.386/2015, Ord.MS 1078/2010, Ord.MS 1030/2009 republicat şi legislaţia sanitară specifică.

COMPARTIMENT SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL BOLILOR TRANSMISIBILE: pentru supravegherea rujeolei, rubeolei, tusei convulsive, sindromului rubeolic congenital, meningitelor, paraliziei acute flasce, bolii diareice acute, bolii Lyme, malarie s-au respectat metodologii specifice de supraveghere şi raportare. Au fost recoltate şi trimise probe biologice pentru confirmarea diagnosticului la Centrul Regional de Sănătate Publică Timişoara şi respectiv la Institutul Cantacuzino Bucureşti. În cazul focarului de hepatită A de la Petroşani, Vulcan şi Deva, au fost vaccinaţi, cu colaborarea medicului şcolar şi a medicilor de familie, 432 contacţi ai cazurilor confirmate. Asigurarea echipamentelor de protecţie necesare pentru intervenţie în caz de focar/epidemie de boală transmisibilă sau situaţii de risc epidemiologic datorat calamităţilor naturale (inundaţii, cutremure etc.). Asigurarea activităţii epidemiologice în situaţii de urgenţă provocate de calamităţi naturale (inundaţii), în colaborare cu reţeaua de asistenţă medicală primară şi de specialitate şi cu administraţia publică locală, conform practicilor epidemiologice curente. Au fost distribuite 10.180 doze de vaccin antigripal sezonier. În cursul anului au fost testate HIV un număr de 1.575 de persoane.

COMPARTIMENT EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DIN MEDIU şi-a desfăşurat activitatea în anul 2015, în concordanţă cu Programul Naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă şi legislaţia sanitară specifică: 1)Domeniul privind protejarea sănătăţii şi prevenirea  îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanţi din mediul de viaţă a)Protejarea Sănătăţii publice în relaţie cu igiena apei a.1.Supravegherea calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de aprovizionare mari. a.2.Evaluarea calităţii apei de îmbăiere: a.3.Supravegherea  cazurilor de methemoglobinemie acută infantilă, generate de apa de fântână  a.4.Monitorizarea apelor potabile îmbuteliate – altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor a.6.Supravegherea calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de aprovizionare mici; b)Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu igiena aerului; b.2.Impactul schimbărilor climatice asupra sănătăţii populaţiei; c)Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu expunerea la contaminaţi chimici; c.2.Monitorizarea intoxicaţiilor acute neprofesionale cu produse chimice; d) Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu igiena habitatului uman  d.1.Impactul asupra sănătăţii generat de managementul deşeurilor menajere; d.3.Monitorizarea şi  inspecţia sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea  medicală. 3)Domeniul privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de muncă; a)Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc ocupaţionali: chimici, fizico-chimici şi biologici a.1.Supravegherea expunerii profesionale la agenţii cancerigeni, mutageni, azbest şi controlul măsurilor pentru protejarea sănătăţii faţă de acest risc; a.2.Evaluarea stării de sănătate a muncitorilor agricoli expuşi la pesticide; a.3.Supravegherea respectării cerinţelor de sănătate şi securitate în muncă în condiţiile unei activităţi cu efort fizic mare, transport şi manipulare de greutăţi; c)Valorificarea rezultatelor rapoartelor privind cazurile noi de boală profesională la nivel naţional; c.1.Monitorizarea incidenţei bolilor profesionale şi a absenteismului medical prin boală profesională. 4)Domeniul privind protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari şi de nutriţie a)Evaluarea stării de nutriţie şi a tipului de alimentaţie al populaţiei; a.1.Supravegherea stării de nutriţie şi a alimentaţiei populaţiei; a.3.Monitorizarea consumului de aditivi alimentari; b.1.Monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare; b.2.Monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii; b.3.Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe; b.4.Monitorizarea apelor minerale naturale îmbuteliate; b.5.Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru consum uman; b.7.Evaluarea riscului chimic şi bacteriologic al alimentelor cu destinaţie nutriţională specială; b.8.Rolul alimentului în izbucnirile de toxiinfecţii alimentare din România; c.1.Verificarea respectării limitelor de migrare pentru materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele.  Supravegherea stării de sănătate a populaţiei a.1.Evaluarea stării de nutriţie a copiilor din ciclul primar; a.2.Evaluarea nivelului de dezvoltare fizicăa şi a stării de sănătate pe baza examenelor medicale de bilanţ la copiii şi tinerii din colectivităţile şcolare din mediul urban şi rural: elevi cuprinşi în examene de bilanţ = 13.623; a.3.Evaluarea morbidităţii cronice prin dispensarizare în colectivităţile de copii şi tineri: copii dispensarizaţi = 6.155; a.4.Supravegherea stării de sănătate a copiilor şi adolescenţilor din colectivităţi prin efectuarea triajului epidemiologic după vacanţe; a.5.Identificarea, cuantificarea şi monitorizarea riscului specific pentru sănătate generat de comportamentele cu risc (YRBSS-CDC); a.6.Utilizarea modelului ecologic pentru intervenţiile de prevenire a violenţei la elevi; a.7.Evaluarea profilului de risc psiho-social în comunităţi şcolare. Evaluarea conformităţii la normele de igienă şi sănătate publică pentru eliberarea/ preschimbarea autorizaţiilor sanitare.

COMPARTIMENT AVIZE/AUTORIZĂRI: ASF = 516 şi s-au eliberat 6 notificări de respingere a autorizaţiei sanitare; Cabinete medicale – noi; completări CMI/SRL = 111.

LABORATORUL DIAGNOSTIC ŞI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ este înregistrat la MS pentru efectuarea analizelor de microbiologie a apei şi chimie a apei. Este de asemenea acreditat RENAR. Probe analizate = 12.489 din care: bacteriologie = 7.949, serologie = 921, chimie sanitară = 3.029, toxicologie = 590.

CENTRUL OPERATIV PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ - raportare la IPJ prin fax cazuri intoxicări cu etnobotanice. În perioada de vară cu temperaturi crescute (caniculă) se transmit spitalelor, medicilor de familie şi SAJ, atribuţiile specifice în caz de cod galben, portocaliu sau roşu. De asemenea primăriilor li s-a cerut organizarea de puncte de prim ajutor şi puncte de distribuire a apei potabile. În perioada sezonului rece s-au transmis spitalelor, medicilor de familie, centrelor de dializă şi primăriilor atribuţii specifice pentru asigurarea transportului gravidelor şi bolnavilor dializaţi în caz de ninsori abundente şi viscol.

 COMPARTIMENTUL DE PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII ŞI EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE - În anul 2015 s-au derulat 35 campanii, 883 activităţi şi s-au  elaborat la nivel local 275 materiale, iar la nivel naţional 147 materiale. Au fost eliberate 1.283 FS1 din care 1.283 cazuri au fost testate Babeş-Papanicolau cu formular FS1 completat în integralitate; negative = 1.085; pozitive = 198.

SERVICIUL CONTROL în SĂNĂTATE PUBLICĂ - Activitatea s-a desfăşurat pe diferite domenii de activitate conform Planului anual de activitate pe anul 2015 total controale – 8.428, nr.amenzi – 54; nr.suspendări activitate – 29.

COMPARTIMENT RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE - nr.total petiţii – 210 soluţionate conform legislaţiei în vigoare, 23 solicitări în baza Legii 544/2001.

COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞI PROGRAME – monitorizarea celor 4 centre de permanenţă; participarea în comisii paritare. Obiectivele şi activităţile prevăzute în Ordinul MS/CNAS nr.422/2013 au fost îndeplinite în procent de 100%. În anul 2015 au fost depuse 2 solicitări de tratament în străinătate, care a fost finanţată. S-a realizat coordonarea Programul Naţional de Sănătate a Femeii şi Copilului.

 COMPARTIMENT BUGET-FINANŢE şi CONTABILITATE În anul 2015 în cadrul Serviciului Economic s-au monitorizat lunar cheltuielile de personal proprii, cheltuielile aferente unităţilor subordonate din judeţ. Trimestrial s-a întocmit şi centralizat situaţia financiară a activităţii proprii DSP Hunedoara cât şi a unităţilor din subordine şi s-a prezentat Ministerului Sănătăţii.

COMPARTIMENT R.U.N.O.S. Verificarea şi aprobarea  Statelor de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate pentru anul 2015. Monitorizarea trimestrială a  cheltuielilor de personal la unităţile sanitare subordonate, defalcate pe articole. Monitorizare concursuri de ocupare a posturilor vacante din unităţile sanitare.

COMPARTIMENTUL DE AUDIT INTERN respectarea planului de audit  intern aferent anului 2015.

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV ŞI MENTENANŢĂ  ŞI ACHIZIŢII PUBLICE Gestionarea fondurilor alocate de Ministerul Sǎnǎtǎţii pentru anul 2015; Încheierea noilor contracte pentru servicii; Încheierea listelor de inventariere.

BIROUL STATISTICĂ/INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ a asigurat colectarea şi prelucrarea datelor ce conţin informaţii medicale; asigurarea funcţionării reţelei de calculatoare şi a paginii web.

 

 

                                                                                               Director Executiv,

                                                                                             Ec.Mariana Pâncotan