Biroul EPIDEMIOLOGIE îşi desfăşoară activitatea conform programului NAŢIONAL PRIVIND BOLILE TRANSMISIBILE,

 program finanţat de la bugetul de stat, cu  PROGRAMELE  1 , 2 şi 3:

 

1.PROGRAMUL NAŢIONAL DE IMUNIZARE

Obiectiv: Asigurarea unei acoperiri vaccinale de minim 95% pentru toate vaccinurile prevazute in calendarul de vaccinare

În cadrul acestui obiectiv Biroul Epidemiologie derulează următoarele activităţi:

1. Asigură preluarea, transportul, depozitarea şi distribuţia vaccinurilor către furnizorii de servicii medicale;

2. Identifică comunităţile cu acoperire vaccinală suboptimală, dispune şi organizează campanii suplimentare de vaccinare

pentru recuperarea restanţierilor, atât prin intermediul  medicilor de familie şi de medicină şcolară, cât şi  cu sprijinul

asistenţilor comunitari şi al mediatorilor sanitari;

3. Asigură funcţionarea sistemului de supraveghere a reacţiilor adverse postvaccinale indezirabile în teritoriul de responsabilitate;

4. Realizează anchetele bianuale de estimare a acoperirii vaccinale, conform metodologiei unice;

5. Verifică condiţiile de păstrare a vaccinurilor, modul de administrare în condiţii de siguranţă maximă la nivelul furnizorilor de

 servicii medicale, înregistrarea şi raportarea  vaccinărilor

6. Participă la realizarea de studii de seroprevalenţă organizate de CNSCBT şi/sau ISP regionale;

7. Raporteaza datele privind acoperirile vaccinale conform metodologiei unice;

8. Participă la sesiuni de instruire organizate de CNSCBT si/sau ISP regionale;

9. Asigură instruirea personalului medical vaccinator şi a mediatorilor sanitari,  trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, cu

privire la modul de realizare şi raportare a vaccinărilor;

10. Asigură realizarea catagrafiilor, estimarea cantităţilor de vaccinuri necesare pentru imunizarea copiilor şi utilizarea cu

eficienţă a vaccinurilor solicitate şi repartizate .

Activităţi desfăşurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenţei medicale primare:

1.   Asigură realizarea imunizărilor conform calendarului de vaccinări;

2. Asigură acoperirea vaccinală optimă pentru toate tipurile de vaccinuri şi grupele de varsta, în teritoriul  în care îşi

exercită activitatea, cu accent pe comunităţile cu acoperire vaccinală suboptimală;

3.  Asigură utilizarea vaccinurilor în condiţii de maximă eficienţă;

4. Depistează, înregistrează şi notifică reacţiile adverse postvaccinale inderizabile ( RAPI) conform metodologiei;

5. Asigură completarea corectă şi completă a evidenţei vaccinărilor conform legislaţiei în vigoare;

6. Asigură înregistrarea şi raportarea corectă a vaccinărilor efectuate şi răspund de utilizarea cu eficienţă a cantităţilor

de vaccinuri primite de la direcţiile de sănătate publică judeţene;

7.  Serviciile medicale privind vaccinările vor fi raportate către Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate numai după

validarea acestora de către serviciile abilitate din DSP teritorial;

8. Asigură respectarea lanţului de frig, preluarea şi transportul vaccinurilor, precum şi  păstrarea şi administrarea

acestora în condiţii de maximă siguranţă;

9. Participă la sesiunile de instruire organizate de direcţiile de sănătate publică judeţene.

10 Asigură informarea părinţilor cu privire la vaccinurile utilizate în Programul Naţional de Imunizări şi cu privire la calendarul

naţional  de vaccinare.

Calendarul national de vaccinare 2017

 

Vârsta recomandată

Tipul de vaccinare

Comentarii

primele 24 ore

2-7 zile

Vaccin hepatitic B  (Hep B)*1)

Vaccin de tip Calmette Guerrin (BCG)

în maternitate

2 luni

Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B)

Vaccin pneumococic conjugat*4)

medicul de familie

4 luni

Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B)

Vaccim pneumococic conjugat2)

medicul de familie

11 luni

Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B)

Vaccin pneumococic conjugat*1)

medicul de familie

12 luni

Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR)

medicul de familie

5 ani

7 ani

Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion

(ROR)

medicul de familie

6 ani2)

Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic (DTPa-VPI)

medicul de familie

14 ani

Vaccin diftero-tetanic pentru adulti/ vaccin diftero-tetano-pertussis acelular

medicul de familie

    NOTE:

    *1) În situaţia în care vaccinul hepatitic B nu este disponibil pentru administrare în primele 24 de ore de la naştere, copiilor născuţi din mame cunoscute AgHBs pozitive li se va aplica  următoarea schemă de vaccinare:

Vârsta recomandată

Tipul de vaccinare

Comentarii

6 saptamani

Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B)

medicul de familie

30 de zile de la prima doza

Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B)

medicul de familie

30 de zile de la a doua  doza

Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B)

medicul de familie

urmând ca începând cu vârsta de 11 luni să fie vaccinaţi conform calendarului naţional de vaccinare, respectiv aceşti copii vor primi a IV-a doză de vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B).2.)Copiii născuţi din mame AgHBs negative vor fi vaccinaţi conform calendarului naţional de vaccinare începând cu vârsta de 2 luni, fără a mai fi necesară recuperarea dozei de vaccin hepatitic B care nu a fost administrată la naştere.3.)Pentru copii nascuti din mame al caror status privind infectia cu virus B este necunoscut se indica testarea in maternitate a gravidei pentru antigenul HBs,si,in functie de rezultate,copilul va fi vaccinat in conformitate cu cele prezentate la punctul 1,respectiv punctul 2.

    *4) Vaccinul pneumococic conjugat va fi inclus în calendarul naţional de vaccinare în funcţie de fondurile disponibile.

       „Pentru administrarea tuturor vaccinurilor menţionate se vor utiliza numai seringi de unică folosinţă."

 

 

   

   Abrevieri:

   DTPa = vaccin diftero-tetano-pertussis acelular

   VPO = vaccin polio inactivat (se va utiliza VPI = Vaccin polio inactivat sau combinat DTPa-VPI)

   Hep B = vaccin hepatitic B

   DTPa-VPI = vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic

   RRO = vaccin rujeolic-rubeolic-oreion

   BCG = vaccin de tip Calmette Guerrin

   dT = vaccin diftero-tetanic pentru adulti"

 

 

 

 

2.PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE (infecţie HIV, tuberculoză,  infecţii cu transmitere sexuală

şi alte boli transmisibile prioritare)

Obiectiv: Supravegherea şi controlul infecţiei HIV/SIDA, tuberculozei,  infecţiilor cu transmitere sexuală  şi a altor

 boli transmisibile prioritare:

 

2.1 Subprogramul de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare

 

În cadrul acestui obiectiv Biroul Epidemiologie derulează următoarele activităţi:

1. Supravegherea bolilor transmisibile prevăzute în reglementările legale în vigoare (culegerea, validarea, analiza,

 interpretarea şi raportarea datelor epidemiologice in conformitate cu HG 589/2007, OMS nr.1466/2008 si metodologiile

 specifice de supraveghere avizate de DG-SPAMP din MS);

2. Vaccinarea grupelor la risc de îmbolnăvire/de transmitere a unor boli transmisibile (vaccinare antirubeolică în

vederea prevenirii transmiterii nozocomiale a infecţiei rubeolice de la nou-născutul cu sindrom rubeolic congenital,

antitifoidică, antidizenterică, antihepatitică A/B, antirujeolică, etc);

3. Achiziţionarea testelor şi reactivilor  pentru  diagnosticul bolilor transmisibile prioritare;

4. Vaccinarea antigripală a populaţiei din grupele la risc crescut de a contracta sau transmite gripa, conform metodologiei

 naţionale, în conformitate cu recomandărilor OMS si in funcţie de situaţia epidemiologică;

5. Supravegherea bolilor transmisibile considerate probleme de sanatate publica locala, cu colaborarea institutului de

sanatate publica, inclusive imunizari in situatii epidemiologice deosebite ;

6. Instituirea si aplicarea masurilor de prevenire si control al focarului de boala transmisibila (depistarea, tratamentul

profilactic si/sau vaccinarea contactilor, notificare si raportare, dezinfectie, dezinsectie, deratizare, ancheta

epidemiologica etc.), in colaborare cu reteaua de asistenta primara si, dupa caz, in colaborare cu institutul de sanatate

publica;

7. Asigurarea activitatii epidemiologice in situatii de urgenta provocate de calamitati naturale (inundatii, cutremure etc.),

 in colaborare cu reteaua de asistenta medicala primara si de specialitate si cu administratia publica locala, conform

practicilor epidemiologice curente;

8. Actiuni speciale de depistare activa si prevenire a bolilor transmisibile in comunitati la risc, dupa caz, cu colaborarea

institutului de sanatate publica

 9. Organizarea de instruiri ale personalului medico-sanitar si ale mediatorilor sanitari cu privire la prevenirea, depistarea,

 raportarea si controlul bolilor transmisibile, precum si cu privire la vaccinarea populatiei din grupele expuse la risc sau

din comunitati greu accesibile        

10. Asigurarea medicamentelor, vaccinurilor, dezinfectantelor, materialelor sanitare, echipamentelor de protectie

necesare pentru interventie in caz de focar/epidemie de boala transmisibila sau situatii de risc epidemiologic, prin

reintregirea rezervei antiepidemice;

11. Asigurarea functionarii optime a sistemului de alerta precoce si raspuns rapid

12. Participa la realizarea de studii de seroprevalenta organizate de CNSCBT si/sau institutele de sanatate publica

 Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara

13. Asigura schimbul de informatii specifice si colaborarea interjudeteana in probleme de epidemiologie

14. Organizeaza si participa la derularea unor activitati antiepidemice solicitate de CNSCBT sau dispuse de catre

 MSDGSPAMP

Activităţi desfăşurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenţei medicale primare:

1. Raportează bolile transmisibile in conformitate cu prevederile HG nr.589/2007 si OMS nr.1466/2008 şi alte

reglementări specifice aferente;

2. Participă la sistemul naţional de alertă precoce, prin raportarea in timp util a bolilor transmisibile de interes

naţional si internaţional, in conformitate cu metodologiile de supraveghere şi Regulamentul Sanitar Internaţional 2005.

3. Participă la activităţile de control al focarelor de boală transmisibilă;

4. Participă, după caz efectuează, ancheta epidemiologică pentru cazurile de boală transmisibilă;

5. Asigură, în funcţie de competenţa profesională şi atribuţiunile specifice ale unităţii, utilizarea definiţiilor de caz pentru

 bolile infecţioase, respectarea protocolului de investigare şi diagnostic etiologic, după caz, indicarea condiţiile de izolare;

6. Participă, conform competenţei, la acţiunile de evaluare a nivelului de acoperire vaccinală, utilizarea raţională a

 antibioticelor şi investigarea situaţiilor de risc epidemiologic;

 2.2 Subprogramul de supraveghere şi control al infecţiei HIV

Obiectiv:

a) menţinerea incidenţei infecţiei HIV la adulţi la nivelul anului 2008;

b) reducerea transmiterii verticale a infecţiei HIV.

În cadrul acestui obiectiv Biroul Epidemiologie derulează următoarele activităţi:

a)   Asigură testarea HIV a femeilor gravide;

b)  Asigură testarea HIV pentru depistarea infecţiei HIV/SIDA în populaţie, în grupele de risc, la alte categorii

şi în scop diagnostic (pentru unităţi medicale care nu au posibilitatea de testare HIV), conform metodologiei;

c)  Distribuie la maternităţi testele rapide pentru testarea gravidelor înainte de naştere;

d)  Participă la organizarea la nivel judeţean a campaniilor de informare a populaţiei.

Activităţi derulate la nivelul centrelor regionale HIV/SIDA:

1. Monitorizează şi evaluează la nivel regional derularea activităţilor specifice desfăşurate de spitalele de

boli infecţioase din teritoriul arondat;

2. Monitorizează modul de aplicare a protocolului de prevenire a transmiterii

materno-fetale de către spitalele de boli infecţioase şi maternităţi din teritoriul

arondat

3. Oganizează, în colaborare cu Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş", sesiuni de pregătire

 a personalului cu responsabilităţi în domeniul

supravegherii infecţiei HIV/SIDA referitor la protocolul care se aplică în cazul

expunerii profesionale sau accidentale HIV, respectarea PU, proceduri de

diagnostic şi tratament, protocolul de prevenire a transmiterii materno-fetale;

4. Dezvoltă şi aplică programe integrate de servicii de consiliere şi medicale la nivelul unităţilor care acordă

tratament HIV/SIDA pentru a asigura un

comportament sigur al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA;

5. Monitorizarea tratamentului administrat pacienţilor cu infecţie HIV pentru prevenirea rezistenţei la

antiretrovirale, în conformitate cu ghidul de tratament HIV/SIDA.

 

2.3 Subprogramul de supraveghere şi control al tuberculozei

Menţinerea tendinţei actuale a incidenţei prin tuberculoză

 

În cadrul acestui obiectiv Biroul Epidemiologie derulează următoarele activităţi:

1. Asigură şi distribuie spitalelor/secţiilor de specialitate şi dispensarelor de

pneumoftiziologie necesarul de PPD pentru testările IDR;

2 Efectuează, în cadrul subprogramului de prevenire şi control al infecţiei cu HIV, testarea HIV pentru pacienţii

confirmaţi cu tuberculoză;

3. Coordonează investigaţia epidemiologică în focarele cu minim 3 cazuri;

4. Raportează la ISP şi CNSCBT focarele cu minim 3 cazuri;

5. Colaborează cu reţeaua de pneumoftiziologie la instruirea personalului medical pentru aplicarea prevederilor

programului;

6. Monitorizează la nivel judeţean derularea programului, în colaborare cu medicul coordonator judeţean TB.

 

Activităţi derulate la nivelul dispensarelor de pneumoftiziologie:

1. Asigură, în colaborare cu medicul de familie, chimioprofilaxia prin

autoadministrare monitorizată pentru contacţii cazurilor contagioase, pentru grupa de vârstă 0-19 ani;

2. Efectuează, în colaborare cu medicul de familie, investigaţia epidemiologică şi asigură implementarea măsurilor

necesare la cazurile sporadice şi focarele cu număr mai mic de 3 cazuri;

3. Participă, în colaborare cu medicul epidemiolog din DSPJ şi cu medicul de familie, la investigaţia epidemiologică şi

 implementarea măsurilor necesare în focarele cu minim 3 cazuri;

4. Asigură evidenţa activă a stării de sănătate specifică la bolnavii de tuberculoză, transmite informaţii şi

recomandări privind starea de sănătate a bolnavilor atât spre medicul de familie care gestionează persoana cât şi

spre registrul naţional de evidenţă din Institutul Naţional de Pneumoftiziologie Bucureşti;

5. Raportează, conform reglementărilor în vigoare, datele statistice specifice către DSP teritorial.

 

Activităţi derulate la nivelul cabinetelor de medicină de familie şi al cabinetelor medicale din unităţile de învăţământ:

1. Raportează cazurile suspecte de tuberculoză conform reglementărilor legale în vigoare;

2. Participă, în colaborare cu medicul specialist din dispensarul de

pneumoftiziologie, la investigaţia epidemiologică şi implementarea măsurilor necesare la cazurile sporadice şi focarele

cu număr  mai mic de 3 cazuri şi, în colaborare cu medicul epidemiolog din DSPJ şi cu medicul specialist din dispensarul de

pneumoftiziologie, la investigaţia epidemiologică şi implementarea măsurilor necesare în focarele cu minim 3 cazuri;

3. Efectuează citirea cicatricii vaccinale BCG la vârsta de 6 luni;

4. Participă la supravegherea derulării tratamentului la bolnavii cu tuberculoză aflate în supraveghere;

2.5 Subprogramul de supraveghere şi control al bolilor cu transmitere sexuală

Obiective:

Scăderea incidenţei infecţiilor cu transmitere sexuală ( ITS) ;

Îmbunătăţirea depistării şi raportării infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS);

În cadrul acestui obiectiv Biroul Epidemiologie derulează următoarele activităţi:

1. Asigură testarea serologică gratuită a gravidelor, în vederea depistării infecţiei luetice;

2. Efectuează investigaţia epidemiologică pentru cazurile suspecte de sifilis congenital la nou-născutul viu, în

colaborare cu medicul specialist DV şi cu medicul de familie;

3. Efectuează testele serologice pentru depistarea cazurilor de sifilis congenital;

4. Coordonează investigaţia epidemiologică în focarele de sifilis cu minim 5 cazuri;

5. Efectuează testarea serologică pentru depistarea infecţiei luetice la persoanele neasigurate;

6. Efectuează testele serologice cantitative pentru monitorizarea eficacităţii tratamentului antiluetic;

7. Directiile de sanatate publica judetene desemnate ca sentinela organizeaza si coordoneaza serviciile de

dermatovenerologie din teritoriu pentru efectuarea investigatiilor necesare diagnosticului infectiei gonococice

si cu Chlamydia pentru persoanele neasigurate si testarea rezistentei la antibiotice pentru tulpinile de gonococ izolate

8. Monitorizează şi evaluează la nivel judeţean desfăşurarea programului;

9. Raporteaza institutelor de sanatate publica indicatorii si fac propuneri de imbunatatire a derularii programului

10. Trimit lunar fişele de supraveghere a infectiilor cu transmitere sexuală (ITS) la ISP coordonator;

Activităţi derulate la nivelul reţelei de dermatovenerologie ( spitale/secţii de

specialitate, cabinete DV din ambulatoriile de specialitate ) :

1. Respectă prevederile HG 589/2007 privind infecţiile cu transmitere sexuală ;

2. Trimit lunar la coordonatorul judeţean DV, iar acesta la direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului

Bucureşti, fişele de supraveghere a cazurilor de ITS depistate în luna precedentă;

3. Efectuează ancheta epidemiologică pentru cazul sporadic şi participă, alături de specialistii DSPJ, la

efectuarea anchetei epidemiologice în focarele cu minim 5 cazuri;

4. Participă la investigaţia epidemiologică pentru cazurile de sifilis congenital;

5. Recomandă şi verifică instituirea tratamentului specific corect al nou-născutului viu cu sifilis congenital;

6. Asigură administrarea tratamentului specific, gratuit, gravidelor cu serologii luetice reactive;

7. Asigură tratamentul pacienţilor cu infecţie luetică neasiguraţi şi al contacţilor acestora;

8. Asigură tratamentul pacienţilor cu infecţie gonococică şi cu Chlamydia neasiguraţi ;

9. Efectuează testarea serologică pentru depistarea infecţiei luetice la persoanele neasigurate;

10. Efectuează testele serologice cantitative pentru monitorizarea eficacităţii tratamentului antiluetic;

11. Laboratoarele din reţeaua DV desemnate ca sentinelă efectuează investigaţiile necesare pentru diagnosticul

infecţiei gonococice şi cu Chlamydia pentru persoanele neasigurate şi asigură testarea rezistenţei la antibiotice pentru tulpinile de gonococ izolate;

Activităţi derulate la nivelul cabinetelor de medicină de familie:

1. Raportează direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti cazurile de sifilis, gonoree, Chlamydia

şi alte boli cu transmitere sexuală, conform HG589/2007;

2. Trimit cazurile de ITS depistate, pentru confirmare de diagnostic şi tratament, la medicul specialist DV;

3. Participă, alături de medicii specialişti din reţeaua DV, la efectuarea anchetei epidemiologice pentru cazul sporadic

şi focarele cu maxim 4 cazuri şi participă, alături de specialiştii DSPJ şi DV, la efectuarea anchetei epidemiologice

 în focarele cu minim 5 cazuri;

4. Asigură tratamentul corect şi complet al bolnavilor şi al contacţilor acestora, în teritoriile în care accesul la medicul

specialist DV este dificil, la recomandarea medicului specialist DV.

            Judetul Hunedoara a fost desemnat judet sentinelă.

3. Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale.

Obiectiv general :

Creşterea calităţii serviciilor medicale în unităţile sanitare cu paturi prin reducerea riscului la infecţie nosocomială

 

În cadrul acestui obiectiv Biroul Epidemiologie derulează următoarele activităţi:

1. Monitorizarea şi evaluarea riscului epidemiologic specific şi a

morbidităţii/ mortalităţii prin infecţii nosocomiale declarate la nivelul tuturor

unităţilor sanitare cu paturi din teritoriul aflat în responsabilitatea de supraveghere;

2. Notificarea, informarea şi raportarea, în conformitate cu legislaţia în

vigoare, a cazurilor de infecţii nosocomiale şi a situaţiilor de risc epidemiologic

constituit;

3. Conlucrare /colaborare profesională la solicitare în cadul unor focare de infecţie nosocomială cu risc epidemiologic

crescut, focare declarate cu un cumul de cazuri, stări endemice specifice sau prin autosesizare în cazul identificării

unei situatii de risc;

4. Evaluarea periodică a eficienţei activităţilor din unităţile sanitare privind

prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale;

5. Asigurarea unor servicii de laborator la solicitarea justificată a unităţilor/secţiilor sentinelă desemnate în teritoriul

judeţului;

6. Asigurarea instruirii şi consilierii profesionale pentru structurile desemnate din unităţile sanitare cu paturi,

responsabile cu coordonarea şi implementarea măsurilor de prevenire şi control a infecţiilor nosocomiale;

7. Asigurarea instruirii profesionale în vederea creşterii eficienţei activităţii de supraveghere epidemiologică şi a

controlul infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare cu paturi.

Activităţi derulate la nivelul tuturor unităţilor sanitare cu paturi, indiferent de profilul profesional al activităţii de îngrijire

şi forma de organizare, publică sau privată a unităţii:

1. Activităţile aferente realizării atribuţiunilor prevazute la obiectivul specific al programului, literele a-e;

2. Organizarea sau nominalizarea, dupa caz, a structurilor responsabile pentru coordonarea activităţilor specifice de

supraveghere şi control a infecţiilor nosocomiale;

3. Elaborarea sau, după caz, reactualizarea manualului propriu al unităţii pentru supravegherea şi controlul infecţiilor

nosocomiale care va cuprinde cel puţin următoarele:

-„ cartea de vizită a unităţii” ( infrastructura edilitară, utilităţi comunale, profile de activitate, dotări specifice, circuite

organice şi funcţionale cu menţionarea punctelor de risc controlate necesare pentru asigurarea condiţiilor de

desfăşurare a activităţilor de calitate)

- proceduri şi tehnici de îngrijire autorizate/ acreditate în unitate

- activităţi şi responsabilităţi programate pentru evitarea/ eliminarea riscurilor

supravegheate/ controlate în vederea prevenirii infecţiilor nosocomiale;

- proceduri privind respectarea normelor legislative de sterilizare, asepsie şi

antisepsie, decontaminare, curaţenie, îndepărtarea şi neutralizarea rezidiilor;

- promovarea şi respectarea unui comportament concordant cu principiul

Precauţiunilor Universale aplicabile la toate nivelele şi structurile de activitate;

4. Asigurarea aprovizionării cu materiale şi dotări adecvate pentru prevenirea infecţiilor nosocomiale;

5. Evaluarea periodică sau punctuală, ori de câte ori este nevoie, a activităţilor de prevenire şi control a infecţiilor

nosocomiale şi a eficienţei măsurilor de prevenire implementate;

6. Asigurarea colaborării profesionale multidisciplinare pentru îngrijirea cazurilor de infecţie nosocomială

depistată/ diagnosticată.

7. Notificarea, informarea şi raportarea tuturor cazurilor de infecţie nosocomială, dupa caz solicitarea conlucrării /

colaborării cu structurile de specialitate a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în vederea

unui control eficient de prevenirea riscului infecţios şi evitarea focarelor de infecţie nosocomială cu cazuri

multiple, focare epidemice sau manifestare endemică;

8. Asigurarea predării unor eşantioane de culturi microbiene izolate din infecţiile nosocomiale depistate către

laboratoarele acreditate ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, conform solicitării

acestora şi în funcţie de etiologiile identificate;

9. În unităţile / secţiile sentinelă nominalizate se va asigura, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a

municipiului Bucureşti, predarea unor eşantioane de culturi microbiene izolate de la cazurile de infecţie

nosocomiale către laboratoarele de microbiologie a secţiilor de epidemiologie din institutele de sănătate publică

Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara.