DIRECTIA  DE  SANATATE  PUBLICA  A  JUDETULUI   HUNEDOARA

NR. Ad. 7569/ 7648 / 06.10.2015

 

                                                       

 

     A N U N T

 

 

                    In conformitate cu  H.G. nr. 286 / 2011 cu modificarile si completarile ulterioare “pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare  in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice “,  Directia de Sanatate Publica a Judetului Hunedoara organizeaza  examen de promovare in grad profesional in data de

16 octombrie  2015 pentru  :

   1.  d-na as.  CEBUC  ANA  MARIA  – asistent medical principal PL specialitatea pediatrie ,  care promoveaza  la  asistent medical principal  licentiat specialitate medicina generala, ca urmare a absolvirii  studiilor superioare  la  U.M.F. “ Iuliu  Hatieganu “ Cluj – Napoca .

    2.  d-na as.  TOMA  ANCUTA   – asistent medical principal PL specialitatea igiena  ,  care promoveaza  la  asistent medical  licentiat specialitate medicina generala, ca urmare a absolvirii  studiilor superioare  la  U.M.F. “ Iuliu  Hatieganu “ Cluj – Napoca

 

Examenul se va desfasura in data de 16 octombrie 2015  ora  10,00 la sediul  D.S.P. Hunedoara – Deva, constand intr-o  proba scrisa .

 

Bibliografia:

                     1. OMS nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si   

            functionare a directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti,

           cap. III, pct VIII alin B

          2 . Ordinul M.S. nr.  1030 / 2009 , cu modificarile ulterioare, privind aprobarea

            procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare,

            construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru

            starea de sanatate a populatiei;

          3.  Ordinul M.S nr. 1955 / 1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind

              unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor;

          4.  Ordinul M.S. nr.  119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate

              publica privind mediul de viata al populatiei

          5. H.G. nr. 974 / 15.06.2004 actualizata pentru aprobarea Normelor de 

             supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile si a

             Procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile

 

Director  Executiv,                                                                 Comp.  RUNOS,

Ec.  Pancotan  Mariana                                                         Ing. Adriana  Zugravu