ORDIN nr. 881 din 9 iulie 2009

privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice in cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin

EMITENT:     MINISTERUL SANATATII

             Nr. 881 din 9 iulie 2009

             CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

             Nr. 706 din 9 iulie 2009

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 6 august 2009

 

 

    Vazand Referatul de aprobare al Directiei generale de sanatate publica, asistenta medicala si programe nr. I.B. 6.868 si al directorului general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. D.G. 658 din 9 iulie 2009,

    avand in vedere prevederile:

    - Hotararii Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate in anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare;

    - art. 7 alin. (1) si (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

    - art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

    - art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

    ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aproba Normele metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice in cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 2

    Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, casele de asigurari de sanatate judetene, Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa de Asigurari de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, denumite in continuare case de asigurari de sanatate, precum si furnizorii de servicii medicale si alte institutii implicate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 3

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

                              Ministrul sanatatii,

                                   Ion Bazac

 

                          Presedintele Casei Nationale

                           de Asigurari de Sanatate,

                                 Irinel Popescu

 

    ANEXA

 

                        NORME METODOLOGICE

    pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice in cadrul

        subprogramului de screening pentru depistarea precoce

                activa a cancerului de col uterin

 

    ART. 1

    Subprogramul national de screening pentru depistarea precoce activa a cancerul de col uterin, denumit in continuare subprogram, se realizeaza in scopul prevenirii si combaterii acestei afectiuni maligne si are ca obiectiv principal reducerea incidentei formelor invazive de boala si mortalitatii datorate acestora.

    ART. 2

    (1) Screeningul pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin consta in testarea prin metoda frotiului cervico-vaginal Babes-Papanicolau a populatiei feminine.

    (2) Pot fi incluse in subprogram persoanele de sex feminin cu varsta cuprinsa intre 25 si 64 de ani, care nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin, asimptomatice sau fara antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin.

    (3) Nu sunt eligibile femeile care prezinta absenta congenitala a colului uterin sau histerectomie totala pentru afectiuni benigne si femeile carora li s-a stabilit diagnosticul de cancer de col uterin.

    (4) Testarea in cadrul subprogramului se va opri la femeile care au implinit varsta de 64 de ani, numai daca acestea au ultimele 3 examene citologice Babes-Papanicolau normale.

    ART. 3

    Obiectivele specifice ale subprogramului sunt urmatoarele:

    a) depistarea bolii in stadii cat mai precoce, vindecabile;

    b) urmarirea si/sau indrumarea pacientelor cu leziuni precursoare sau incipiente;

    c) cresterea gradului de informare a populatiei, pentru adoptarea unui stil de viata sanatos si utilizarea serviciilor de screening, in colaborare cu structurile guvernamentale si neguvernamentale active in domeniu, conform prevederilor legale in vigoare.

    ART. 4

    Activitatile preliminare implementarii si derularii subprogramului sunt urmatoarele:

    a) organizarea procedurilor de licitatie la nivel national in vederea achizitionarii dispozitivelor medicale (kituri de recoltare si kituri de colorare Babes-Papanicolau);

    b) achizitionarea, in conditiile legii, a formularului FS1, cu regim special, prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, care contine elemente de siguranta impotriva contrafacerii si falsificarii;

    c) finalizarea procedurilor de achizitie publica prevazute la lit. a), prin incheierea contractelor de furnizare de servicii intre furnizorii adjudecati si directiile de sanatate publica;

    d) infiintarea si organizarea structurilor implicate in managementul subprogramului prevazute la art. 6.;

    e) selectia furnizorilor de servicii medicale in vederea derularii subprogramului;

    f) informarea femeilor cu privire la desfasurarea subprogramului;

    g) incheierea contractelor pentru derularea subprogramului intre furnizorii de servicii medicale selectati si casele de asigurari de sanatate;

    h) incheierea contractelor intre directiile de sanatate publica si cabinetele medicale de specialitate obstetrica-ginecologie in vederea asigurarii dispozitivelor medicale (kituri de recoltare si kituri de colorare Babes-Papanicolau) necesare realizarii activitatilor cuprinse in subprogram;

    i) elaborarea standardelor de practica, protocoalelor de asigurare a calitatii si procedurilor necesare derularii subprogramului, conform normelor europene.

    ART. 5

    Activitatile specifice in cadrul subprogramului sunt urmatoarele:

    a) identificarea si selectarea furnizorilor de servicii medicale eligibili pentru a participa la realizarea activitatilor specifice subprogramului;

    b) contractarea si decontarea serviciilor medicale prestate de furnizorii de servicii medicale conform contractelor de furnizare de servicii incheiate intre acestia si casele de asigurari de sanatate;

    c) asigurarea finantarii activitatilor desfasurate de structurile de management care sustin subprogramul;

    d) verificarea indeplinirii standardelor de calitate conform normelor europene;

    e) asigurarea unui sistem informational in cadrul subprogramului pentru colectarea, centralizarea si raportarea datelor in conditiile prezentelor norme metodologice;

    f) monitorizarea, evaluarea, analiza si controlul modului de derulare a subprogramului;

    g) formarea personalului implicat in realizarea activitatilor prevazute in cadrul subprogramului.

    ART. 6

    (1) Structurile implicate in managementul subprogramului sunt:

    a) Comisia nationala pentru prevenirea cancerului de col uterin, organizata la nivelul Ministerului Sanatatii;

    b) unitati nationale de management al subprogramului, denumite in continuare unitati nationale de management, organizate in cadrul:

    - Institutului Oncologic "Prof. dr. Alexandru Trestioreanu" Bucuresti;

    - Institutului Oncologic "Prof. dr. I. Chiricuta" Cluj-Napoca;

    c) unitati judetene de management si Unitatea de Management a Municipiului Bucuresti, organizate la nivelul celor 41 de judete, precum si a municipiului Bucuresti, in cadrul institutiilor desemnate de catre Ministerul Sanatatii.

    (2) Unitatile judetene de management si Unitatea de Management a Municipiului Bucuresti sunt arondate unitatilor nationale de management dupa cum urmeaza:

    a) la Institutul Oncologic "Prof. dr. Alexandru Trestioreanu": municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui, Braila, Buzau, Constanta, Galati, Vrancea, Tulcea, Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova si Teleorman;

    b) la Institutul Oncologic "Prof dr. I. Chiricuta" Cluj-Napoca: judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea, Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis, Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Salaj, Satu Mare, Maramures, Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu.

    ART. 7

    (1) In termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice se constituie, prin ordin al ministrului sanatatii, Comisia nationala pentru prevenirea cancerului de col uterin, denumita in continuare Comisie, cu urmatoarea componenta:

    a) un reprezentant al Ministerului Sanatatii;

    b) 2 reprezentanti din partea fiecarei unitati nationale de management.

    (2) Din cadrul Comisiei pot face parte si urmatoarele categorii de persoane:

    a) cate un reprezentant al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sanatatii;

    b) un reprezentant al Colegiului Medicilor din Romania;

    c) un reprezentant al Societatii de Citologie Clinica din Romania.

    (3) Intrunirile Comisiei se desfasoara trimestrial sau ori de cate ori este nevoie. La aceste intruniri pot participa ca invitati reprezentanti ai sectorului nonguvernamental de utilitate publica, cu experienta in promovarea activitatii de prevenire a cancerului de col uterin.

    (4) Cheltuielile de deplasare ale membrilor Comisiei prilejuite de participarea la intalnirile de lucru sunt suportate de institutiile publice respective in care persoanele sunt incadrate.

    (5) Atributiile Comisiei sunt urmatoarele:

    a) asigura abordarea integrata si interdisciplinara a activitatilor subprogramului si supravegheaza implementarea acestora in teritoriu;

    b) elaboreaza planurile de actiune anuale si propunerile de buget pentru finantarea subprogramului;

    c) elaboreaza reglementarile referitoare la: standarde de practica, protocoale de asigurare a calitatii, proceduri, planuri sau instrumente de formare, in conformitate cu normele europene, necesare pentru implementarea activitatilor din cadrul subprogramului, inclusiv in ceea ce priveste sistemul informational;

    d) infiinteaza grupuri de lucru tehnice pe probleme specifice si coordoneaza activitatea acestora;

    e) monitorizeaza pe baza indicatorilor specifici modul de derulare a subprogramului;

    f) analizeaza indicatorii specifici monitorizati in cadrul subprogramului si intocmeste rapoarte trimestriale cu privire la activitatile desfasurate;

    g) estimeaza necesarul anual de resurse financiare si umane pentru derularea subprogramului;

    h) propune masuri de imbunatatire a derularii subprogramului, pe care le inainteaza conducerii Ministerului Sanatatii.

    (6) Secretariatul tehnic al Comisiei va fi asigurat de personal din cadrul unitatilor nationale de management.

    ART. 8

    (1) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice se constituie unitatile nationale de management ca structuri functionale, fara personalitate juridica, in cadrul institutiilor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. b).

    (2) Unitatea nationala de management este condusa de un coordonator, cu studii superioare medicale.

    (3) Personalul unitatii nationale de management este format din:

    a) cel putin 4 persoane cu studii superioare medicale astfel:

    - specialitati medicale: oncologie medicala, medicina de familie;

    - specialitati paraclinice: anatomie patologica, medicina de laborator, sanatate publica si management sau epidemiologie;

    - specialitati chirurgicale: obstetrica-ginecologie;

    - cercetator stiintific;

    b) 1-2 persoane cu pregatire superioara nemedicala, dupa caz: informatician, manager de date, sociolog/psiholog, jurist, economist;

    c) minimum 6 persoane cu studii medii: asistent medical, registrator medical, operator de date, personal administrativ, statistician.

    (4) Atributiile unitatii nationale de management al subprogramului sunt urmatoarele:

    a) asigura implementarea activitatilor subprogramului in teritoriul arondat si coordoneaza activitatea unitatilor judetene de management arondate;

    b) asigura si coordoneaza asistenta tehnica necesara pentru dezvoltarea capacitatii unitatilor judetene de management arondate pe toate componentele subprogramului, inclusiv selectarea furnizorilor de servicii, formarea personalului implicat in screening, respectarea standardelor de calitate a serviciilor furnizate in cadrul subprogramului, colectarea, centralizarea si raportarea datelor, monitorizarea si evaluarea;

    c) disemineaza protocoalele de asigurare a calitatii subprogramului, ghidurile, standardele sau procedurile specifice derularii acestuia, elaboreaza planurile de asigurare a calitatii si controleaza implementarea lor in colaborare cu unitatile judetene de management;

    d) planifica, organizeaza si coordoneaza formarea personalului implicat in realizarea activitatilor prevazute in cadrul subprogramului, in colaborare cu unitatile judetene de management sau Unitatea de Management a Municipiului Bucuresti, dupa caz;

    e) monitorizeaza managementul logistic al consumabilelor specifice achizitionate in cadrul subprogramului, inclusiv al formularelor de raportare specifice;

    f) contribuie la dezvoltarea sistemului informational unitar, ca parte integranta a subprogramului, si asigura mentinerea si functionarea acestuia in teritoriul arondat conform standardelor subprogramului (formulare-tip, circuite de raportare, interconectarea cu alte baze de date, inclusiv cu registrele populationale de cancer), cu respectarea legislatiei specifice utilizarii datelor cu caracter personal, si coordoneaza activitatea de colectare/raportare a datelor;

    g) asigura constituirea si intretinerea registrelor de displazii pentru populatia din zonele arondate si raporteaza date catre registrele regionale de cancer conform normativelor in vigoare;

    h) mentine si actualizeaza periodic baza de date cu femeile intre 25 si 64 de ani din regiune;

    i) planifica si coordoneaza, in colaborare cu unitatile judetene de management si Unitatea de Management a Municipiului Bucuresti, dupa caz, activitatile de mobilizare si invitare/reinvitare a populatiei eligibile si cele de informare-educare-comunicare;

    j) analizeaza periodic raportarile primite de la unitatile judetene de management si Unitatea de Management a Municipiului Bucuresti, evalueaza performanta unitatilor implicate in derularea subprogramului pe baza raportarilor sau prin deplasarea pentru vizite de monitorizare/evaluare si propune Comisiei masurile ce se impun;

    k) asigura centralizarea indicatorilor specifici subprogramului, genereaza rapoarte, sinteze, recomandari privind desfasurarea si imbunatatirea activitatilor subprogramului;

    l) elaboreaza propuneri de buget pentru implementarea subprogramului, pe care le transmite Comisiei;

    m) detine autorizatie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sanatate emisa, in conditiile legii, de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

    n) respecta prevederile legale referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

    (5) Cheltuielile aferente functionarii unitatii nationale de management se asigura din bugetul Programului national de prevenire si control in patologia oncologica. Din fondurile alocate unitatii nationale de management pot fi finantate urmatoarele categorii de cheltuieli:

    a) cheltuieli aferente instruirii si formarii specifice a personalului, precum si drepturilor salariale ale personalului unitatii nationale de management;

    b) cheltuieli de regie (servicii de comunicare telefon-fax-internet, corespondenta, utilitati);

    c) cheltuieli materiale (birotica, papetarie).

    ART. 9

    (1) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice se constituie prin act administrativ al conducatorului institutiei cele 41 de unitati judetene de management, precum si cea a municipiului Bucuresti, ca structuri functionale, fara personalitate juridica, in cadrul directiilor judetene de sanatate publica si a municipiului Bucuresti.

    (2) Pe perioada derularii subprogramului, directiile de sanatate publica pot angaja personal pe toata perioada de derulare a acestuia.

    (3) Personalul unitatilor judetene de management si al Unitatii de Management a Municipiului Bucuresti este format din:

    a) personal cu studii superioare medicale astfel:

    - specialitati medicale: oncologie medicala, medicina de familie;

    - specialitati paraclinice: anatomie patologica, medicina de laborator, sanatate publica si management sau epidemiologie;

    - specialitati chirurgicale: obstetrica-ginecologie;

    - cercetator stiintific;

    b) personal cu pregatire superioara nemedicala, dupa caz: informatician, manager de date, sociolog/psiholog, jurist, economist;

    c) personal cu studii medii: asistent medical, registrator medical, operator de date, personal administrativ, statistician.

    (4) Atributiile unitatii judetene de management si ale Unitatii de Management a Municipiului Bucuresti sunt urmatoarele:

    a) asigura implementarea activitatilor subprogramului in teritoriul arondat si coordoneaza activitatea furnizorilor de servicii inclusi in subprogram;

    b) informeaza furnizorii de servicii medicale cu privire la procedurile de selectare necesare in vederea participarii la subprogram;

    c) primeste si verifica dosarele de candidatura depuse de furnizorii de servicii medicale;

    d) valideaza pe baza procedurilor de selectare prevazute in prezentele norme metodologice furnizorii de servicii medicale care indeplinesc conditiile in vederea derularii subprogramului si informeaza, in scris, atat unitatea nationala de management la care este arondata, cat si casele de asigurari de sanatate;

    e) colaboreaza cu casele de asigurari de sanatate in vederea monitorizarii activitatilor derulate in cadrul subprogramului, precum si cu autoritatile si institutiile locale guvernamentale sau neguvernamentale ce pot contribui la promovarea si implementarea subprogramului;

    f) intocmeste si actualizeaza evidenta furnizorilor de servicii care deruleaza subprogramul;

    g) monitorizeaza implementarea activitatilor specifice subprogramului;

    h) invita, in scris, femeile eligibile catagrafiate de catre cabinetele medicale de asistenta medicala primara in vederea participarii la subprogram;

    i) verifica respectarea programarilor persoanelor incluse in subprogram atat de catre femeile eligibile, cat si de catre furnizorii de servicii medicale;

    j) participa la planificarea si implementarea activitatilor de formare a personalului din teritoriul arondat, sub coordonarea unitatii nationale de management;

    k) elaboreaza si monitorizeaza implementarea planului local de asigurare a calitatii, realizat in colaborare cu unitatea nationala de management, conform calendarului si procedurilor elaborate de Comisie;

    l) coordoneaza activitatile de mobilizare a populatiei feminine eligibile si contribuie la implementarea activitatilor de informare-educare-comunicare specifice derulate pe plan local si/sau national;

    m) verifica respectarea sistemului informational de catre furnizorii de servicii medicale inclusi in subprogram;

    n) analizeaza indicatorii specifici subprogramului si ii transmite unitatii nationale de management la care este arondata;

    o) estimeaza necesarul de resurse financiare si umane pentru derularea subprogramului la nivel local;

    p) detine autorizatie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sanatate, emisa, in conditiile legii, de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

    q) respecta prevederile legale referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

    (5) Cheltuielile aferente functionarii unitatii judetene de management se asigura din bugetul Programului national de prevenire si control in patologia oncologica. Din fondurile alocate unitatii judetene de management si Unitatii de Management a Municipiului Bucuresti pot fi finantate urmatoarele categorii de cheltuieli:

    a) cheltuieli aferente instruirii si formarii specifice a personalului, precum si drepturilor salariale ale personalului unitatii judetene de management si Unitatii de Management a Municipiului Bucuresti;

    b) cheltuieli de regie (servicii de comunicare telefon-fax-internet, corespondenta, utilitati);

    c) cheltuieli materiale (birotica, papetarie).

    ART. 10

    Serviciile medicale furnizate in cadrul subprogramului sunt urmatoarele:

    a) consiliere pentru prevenirea cancerului de col uterin, inclusiv mobilizarea femeilor eligibile in vederea participarii la subprogram;

    b) consultatie medicala de specialitate obstetrica-ginecologie;

    c) recoltarea si fixarea materialului celular cervico-vaginal;

    d) colorarea Babes-Papanicolau;

    e) citirea si raportarea rezultatelor in sistem Bethesda 2001.

    ART. 11

    Furnizorii de servicii medicale care deruleaza subprogramul sunt urmatorii:

    a) cabinetele medicale de asistenta medicala primara, indiferent de forma de organizare a acestora;

    b) cabinete medicale de specialitate obstetrica-ginecologie, indiferent de forma de organizare a acestora;

    c) laboratoare de analize medicale, indiferent de forma de organizare a acestora;

    d) laboratoare de anatomie patologica, indiferent de forma de organizare a acestora.

    ART. 12

    Cabinetele medicale de asistenta medicala primara pot furniza serviciile de consiliere pentru prevenirea cancerului de col uterin, inclusiv mobilizarea femeilor eligibile prevazute in cadrul subprogramului numai daca indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

    a) detin dovada de evaluare valabila, in conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

    b) au stabilit un program distinct de lucru pentru realizarea activitatilor subprogramului;

    c) detin autorizatie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sanatate emisa, in conditiile legii, de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

    d) se afla in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate pentru furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara.

    ART. 13

    (1) Cabinetele medicale de specialitate obstetrica-ginecologie furnizeaza servicii medicale, respectiv: consultatie medicala de specialitate obstetrica-ginecologie, recoltare si fixare a materialului celular cervico-vaginal, prevazute in cadrul subprogramului, numai daca indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

    a) detin dovada de evaluare valabila, in conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

    b) au incheiat un contract de prestari servicii cu cel putin un laborator de analize medicale si/sau de anatomie patologica care indeplinesc conditiile prevazute in prezentele norme metodologice;

    c) au cel putin un medic de specialitate obstetrica-ginecologie;

    d) au un program distinct de lucru pentru realizarea activitatilor subprogramului;

    e) detin autorizatie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sanatate, emisa, in conditiile legii, de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

    (2) Serviciile prevazute la alin. (1) pot fi furnizate si de catre unitati mobile de recoltare infiintate si organizate in conditii prevazute prin ordin al ministrului sanatatii.

    ART. 14

    (1) Laboratoarele de analize medicale furnizeaza servicii de citire si raportare a rezultatelor in sistem Bethesda 2001 prevazute in cadrul subprogramului numai daca indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

    a) detin dovada de evaluare valabila, in conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

    b) au dotare tehnica necesara pentru examinarea materialului celular cervico-vaginal prin metode si tehnici de citologie sau anatomie patologica, dupa cum urmeaza:

    1. aparatura adecvata pentru efectuarea examenului Babes-Papanicolau (citologie conventionala si/sau monostrat);

    2. facilitati suficiente de arhivare a frotiurilor;

    3. echipament computerizat necesar pentru inregistrarea, stocarea si raportarea datelor;

    4. acces la internet;

    c) folosesc coloratia Papanicolau pentru prelucrarea frotiurilor si sistemul de clasificare Bethesda 2001 pentru raportarea rezultatelor;

    d) au cel putin un medic de laborator cu experienta minima de 5 ani si peste 2.000 de frotiuri examinate in ultimii 2 ani;

    e) au incheiat contract de colaborare cu un medic de specialitate anatomie patologica in vederea avizarii rezultatelor consemnate in cuprinsul formularelor FS1;

    f) fac dovada controlului extern de calitate/participarii la scheme de intercomparare cu administratori notificati de Ministerul Sanatatii cu urmatoarele documente:

    1. copia contractului, in termen de valabilitate, incheiat pentru control extern de calitate/participare la scheme de intercomparare cu administratori notificati de Ministerul Sanatatii;

    2. raportul de evaluare privind participarea la controlul extern de calitate/scheme de intercomparare cu administratori notificati de Ministerul Sanatatii;

    3. certificat privind participarea la controlul extern de calitate/scheme de intercomparare cu administratori notificati de Ministerul Sanatatii, transmis casei de asigurari de sanatate in termen de 5 zile de la data emiterii acestuia;

    g) efectueaza controlul intern al calitatii in domeniul citologiei prin recitirea a minimum 10% din lamele cu rezultate negative;

    h) se angajeaza prin declaratie pe propria raspundere sa participe in mod regulat la programe de evaluare externa a calitatii in domeniul citologiei;

    i) isi stabilesc un program distinct de lucru pentru realizarea activitatilor subprogramului;

    j) detin autorizatie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sanatate emisa, in conditiile legii, de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

    (2) Laboratoarele de anatomie patologica furnizeaza servicii de citire si raportare a rezultatelor in sistem Bethesda 2001, prevazute in cadrul subprogramului, numai daca indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

    a) detin dovada de evaluare valabila, in conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

    b) au dotare tehnica necesara pentru examinarea materialului celular cervico-vaginal prin metode si tehnici de citologie sau anatomie patologica dupa cum urmeaza:

    1. aparatura adecvata pentru efectuarea examenului Babes-Papanicolau (citologie conventionala si/sau monostrat);

    2. facilitati suficiente de arhivare a frotiurilor;

    3. echipament computerizat necesar pentru inregistrarea, stocarea si raportarea datelor;

    4. acces la internet;

    c) folosesc coloratia Papanicolau pentru prelucrarea frotiurilor si sistemul de clasificare Bethesda 2001 pentru raportarea rezultatelor;

    d) au cel putin un medic de specialitate anatomo-patologie cu experienta minima de 5 ani si peste 2.000 de frotiuri examinate in ultimii 2 ani;

    e) efectueaza controlul intern al calitatii in domeniul citologiei prin recitirea a minimum 10% din lamele cu rezultate negative;

    f) se angajeaza prin declaratie pe propria raspundere sa participe in mod regulat la programe de evaluare externa a calitatii in domeniul citologiei;

    g) isi stabilesc un program distinct de lucru pentru realizarea activitatilor subprogramului;

    h) detin autorizatie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sanatate emisa, in conditiile legii, de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

    ART. 15

    Procedura de selectare a furnizorilor de servicii care participa la subprogram se realizeaza astfel:

    1. Furnizorul de servicii medicale care solicita includerea in subprogram depune la unitatea judeteana de management sau Unitatea de Management a Municipiului Bucuresti, dupa caz, dosarul de candidatura cuprinzand urmatoarele documente:

    a) certificatul de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale, pentru furnizorii organizati conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de forma lor de infiintare si organizare, respectiv actul de infiintare sau organizare;

    b) autorizatia sanitara de functionare sau, dupa caz, raportul de inspectie eliberat de autoritatea de sanatate publica, prin care se confirma indeplinirea conditiilor igienico-sanitare prevazute de lege;

    c) contul deschis la Trezoreria Statului sau la banca;

    d) codul unic de inregistrare sau codul numeric personal (copie de pe buletinul/cartea de identitate), dupa caz;

    e) dovada de evaluare a furnizorului;

    f) dovada asigurarii de raspundere civila in domeniul medical atat pentru furnizor, cat si pentru personalul medico-sanitar angajat, valabila la data incheierii contractului, cu obligatia furnizorului de a o reinnoi pe toata perioada derularii contractului, pentru toti furnizorii care deruleaza subprogramul;

    g) documente care fac dovada indeplinirii criteriilor de eligibilitate prevazute in prezentele norme metodologice, corespunzatoare fiecarui tip de furnizor de servicii medicale;

    2. Unitatea judeteana de management sau Unitatea de Management a Municipiului Bucuresti, dupa caz, verifica documentele prevazute la pct. 1 si valideaza dosarele de candidatura care indeplinesc toate conditiile prevazute la pct. 1.

    3. Rezultatul validarii este consemnat intr-un raport de validare, pe care il transmite casei de asigurari de sanatate, semnat de coordonatorul unitatii si utilizand stampila unitatii din structura directiilor de sanatate publica.

    4. Notifica furnizorii selectati asupra validarii candidaturii pentru participarea la subprogram; furnizorilor neselectati li se vor comunica motivele respingerii candidaturii.

    ART. 16

    Furnizorii de servicii medicale selectati conform procedurii prevazute la art. 15 incheie contract pentru derularea subprogramului cu casa de asigurari de sanatate, in baza raportului de validare intocmit si transmis de Unitatea de Management a Municipiului Bucuresti.

    ART. 17

    In derularea subprogramului, Ministerul Sanatatii are, in principal, urmatoarele responsabilitati:

    a) asigura, prin Directia generala buget si credite externe, cu avizul prealabil al Directiei generale de sanatate publica, asistenta medicala si programe, finantarea subprogramului potrivit bugetului aprobat, prin transfer catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pe baza cererilor fundamentate ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru serviciile medicale contractate si decontate de casele de asigurari de sanatate;

    b) asigura organizarea la nivel national a procedurii de achizitie pentru dispozitivele medicale (kituri de recoltare si kituri de colorare), precum si pentru formularele FS1 necesare derularii subprogramului;

    c) asigura, prin directiile de sanatate publica, incheierea contractelor pentru produsele achizitionate prevazute la lit. b);

    d) asigura coordonarea derularii subprogramului prin Directia generala de sanatate publica, asistenta medicala si programe;

    e) asigura, prin inspectia sanitara de stat, controlul calitatii serviciilor acordate in cadrul programului;

    f) asigura, prin directiile de sanatate publica, sumele necesare pentru desfasurarea in cadrul subprogramului a activitatii unitatilor judetene de management, precum si a Unitatii de Management a Municipiului Bucuresti;

    g) asigura sumele necesare pentru desfasurarea in cadrul subprogramului a activitatii unitatilor nationale de management;

    h) asigura, prin Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii, centralizarea datelor colectate in cadrul subprogramului, precum si a indicatorilor specifici acestuia;

    i) elaboreaza formularele de raportare pentru activitatile specifice cuprinse in subprogram si machetele de raportare a indicatorilor specifici subprogramului, aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

    ART. 18

    In derularea subprogramului Casa Nationala de Asigurari de Sanatate are, in principal, urmatoarele responsabilitati:

    a) vireaza sumele neutilizate in cadrul programului la sfarsitul anului 2009 in contul Ministerului Sanatatii;

    b) deruleaza subprogramul, conform prevederilor prezentelor norme metodologice;

    c) transmite Directiei generale de sanatate publica, asistenta medicala si programe solicitarea lunara de finantare conform machetelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;

    d) raspunde de urmarirea, evidentierea si controlul fondurilor alocate pentru derularea subprogramului;

    e) monitorizeaza si analizeaza indicatorii specifici subprogramului, prevazuti la art. 26 lit. a) pct. 5, transmisi de casele de asigurari de sanatate;

    f) raporteaza Ministerului Sanatatii modul de utilizare a sumelor transferate din bugetul Ministerului Sanatatii;

    g) transmite Ministerului Sanatatii, pana la data de 20 a lunii curente pentru luna precedenta, analiza modului in care a fost derulat subprogramul, precum si indicatorii specifici subprogramului, conform machetelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;

    h) transmite lunar, trimestrial si anual Ministerului Sanatatii executia fondurilor alocate prin transferuri din bugetul Ministerului Sanatatii in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS), conform machetelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

    ART. 19

    In derularea subprogramului, directiile de sanatate publica au, in principal, urmatoarele responsabilitati:

    a) incheie contracte de furnizare de produse cu furnizorii adjudecati in urma finalizarii licitatiei organizate la nivel national pentru achizitia de dispozitive medicale (kituri de recoltare si kituri de colorare Babes-Papanicolau), precum si de formulare FS1 necesare derularii subprogramului;

    b) incheie contracte in vederea asigurarii dispozitivelor medicale (kituri de recoltare si kituri de colorare Babes-Papanicolau) cu cabinetele medicale de specialitate obstetrica-ginecologie care au incheiat contract cu casa de asigurari de sanatate pentru derularea subprogramului;

    c) incheie contracte in vederea asigurarii formularelor FS1 cu cabinetele medicale de asistenta medicala primara care au incheiat contract cu casa de asigurari de sanatate pentru derularea subprogramului.

    ART. 20

    In derularea subprogramului, casele de asigurari de sanatate au, in principal, urmatoarele responsabilitati:

    a) incheie contracte pentru derularea subprogramului numai cu cabinete de medicina de familie selectate si consemnate in raportul de validare, in conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice, utilizand modelul prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, pe baza urmatoarelor documente:

    1. cerere semnata si stampilata de reprezentantul legal al cabinetului medical;

    2. contul deschis la Trezoreria Statului sau la banca;

    3. codul unic de inregistrare sau codul numeric personal (copie de pe buletinul/cartea de identitate), dupa caz;

    4. notificarea unitatii judetene de management sau a Unitatii de Management a Municipiului Bucuresti, dupa caz, conform prevederilor art. 15 pct. 4;

    5. programul de lucru distinct al cabinetului pentru derularea subprogramului;

    b) incheie contracte pentru derularea subprogramului numai cu cabinete de specialitate obstetrica-ginecologie selectate in conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice, conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la norme, pe baza urmatoarelor documente:

    1. cerere semnata si stampilata de reprezentantul legal al cabinetului.

    2. contul deschis la Trezoreria Statului sau la banca;

    3. codul unic de inregistrare sau codul numeric personal (copie de pe buletinul/cartea de identitate), dupa caz;

    4. notificarea unitatii judetene de management sau a Unitatii de Management a Municipiului Bucuresti, dupa caz, conform prevederilor art. 15 pct. 4;

    5. programul de lucru distinct al cabinetului pentru derularea subprogramului;

    6. copie a contractului/contractelor de prestari servicii pentru derularea subprogramului incheiat/incheiate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice selectati in conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice;

    c) deconteaza furnizorilor de servicii medicale, in termen de 20 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative de plata, contravaloarea serviciilor medicale furnizate in luna precedenta celei in care se face plata. Dupa aceasta data, decontarea serviciilor medicale se realizeaza in maximum 5 zile lucratoare de la momentul alocarii fondurilor de la Ministerul Sanatatii catre bugetul FNUASS;

    d) verifica, prin sondaj, dupa primirea documentelor prevazute la art. 25, concordanta dintre datele raportate in documentele justificative si evidentele primare de la nivelul furnizorului; in situatia constatarii unor neconcordante intre datele raportate si cele inregistrate in evidentele primare de la nivelul furnizorului, casele de asigurari de sanatate retin din contravaloarea serviciilor care urmeaza a fi decontate sumele acordate necuvenit si constatate cu ocazia verificarii prin sondaj;

    e) deconteaza furnizorilor de servicii medicale cu care sunt in relatii contractuale pentru derularea subprogramului contravaloarea serviciilor medicale efectuate in perioada pentru care se face raportarea, dupa cum urmeaza:

    1. servicii de consiliere acordate de medicul de familie pentru prevenirea cancerului de col uterin, inclusiv mobilizarea femeilor eligibile in vederea participarii la subprogram la un tarif de 5 lei/serviciu;

    2. serviciile medicale acordate de cabinetele de specialitate obstetrica-ginecologie, respectiv consultatia medicala de specialitate obstetrica-ginecologie, recoltarea si fixarea materialului celular cervico-vaginal, colorarea Babes-Papanicolau, precum si citirea si raportarea rezultatelor in sistem Bethesda 2001, la un tarif de 150 lei/caz;

    f) centralizeaza indicatorii specifici subprogramului, pe care ii raporteaza in primele 10 zile ale lunii curente pentru luna precedenta la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, precum si la unitatile judetene de management sau la Unitatea de Management a Municipiului Bucuresti, dupa caz, conform machetelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;

    g) efectueaza controlul furnizorilor de servicii medicale care au incheiat contracte pentru derularea subprogramului, in conditiile stabilite de prezentele norme metodologice;

    h) comunica in scris Casei Nationale de Asigurari de Sanatate disfunctionalitatile aparute pe parcursul derularii subprogramului care nu pot fi rezolvate la nivel local;

    i) transmit cabinetelor de medicina de familie lista actualizata a cabinetelor medicale de specialitate obstetrica-ginecologie, inclusiv datele de contact ale acestora, care sunt in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate pentru derularea subprogramului, initial la demararea subprogramului si, ulterior, ori de cate ori apar modificari in cuprinsul acesteia.

    ART. 21

    In derularea subprogramului, cabinetele medicale de asistenta medicala primara au, in principal, urmatoarele responsabilitati:

    a) asigura consiliere pentru prevenirea cancerului de col uterin, inclusiv mobilizarea femeilor eligibile in vederea participarii la subprogram;

    b) intocmesc si depun dosarul de candidatura pentru includerea in subprogram in termenul stabilit si comunicat de Ministerul Sanatatii;

    c) isi stabilesc programul de lucru distinct al cabinetului pentru derularea subprogramului;

    d) incheie contract cu casa de asigurari de sanatate in vederea derularii subprogramului, in conditiile prezentelor norme metodologice;

    e) identifica si realizeaza catagrafierea femeilor eligibile din lista proprie, indiferent de calitatea de asigurat/neasigurat a acestora, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice;

    f) transmit unitatii judetene de management sau Unitatii de Management a Municipiului Bucuresti, dupa caz, catagrafia femeilor eligibile din lista proprie, precum si indicatorii prevazuti la art. 26 lit. a) pct. 1.2, in primele 5 zile lucratoare ale lunii curente pentru luna precedenta.

    g) afiseaza la loc vizibil lista cabinetelor medicale de specialitate obstetrica-ginecologie care deruleaza subprogramul, inclusiv datele de contact ale acestora;

    h) completeaza sectiunea 1 a formularului FS1, in 3 exemplare autocopiative, pe care le inmaneaza femeii eligibile in vederea prezentarii la cabinetul de specialitate obstetrica-ginecologie;

    i) inregistreaza in fisa medicala a femeii rezultatul testului Babes-Papanicolau transmis de laboratorul de analize medicale si/sau laboratorul de anatomie patologica;

    j) comunica femeilor participante la subprogram rezultatul testului Babes-Papanicolau, precum si conduita de urmat in functie de rezultatul acestuia, astfel:

    - test negativ: invita femeia la o noua testare la 3 ani de la data primei testari;

    - test cu rezultate nesatisfacatoare, leziuni displazice sau invazive: intocmeste bilet de trimitere pentru continuarea investigatiilor;

    k) supravegheaza permanent evolutia starii de sanatate a femeilor care au fost depistate cu o leziune displazica in cadrul subprogramului;

    l) dupa primirea scrisorilor medicale de la cabinetele de specialitate obstetrica-ginecologie, raporteaza casei de asigurari de sanatate, in vederea decontarii, serviciile acordate in cadrul subprogramului, in primele 5 zile lucratoare ale lunii curente pentru luna precedenta, conform borderoului centralizator prevazut in anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice;

    m) raporteaza casei de asigurari de sanatate, in primele 5 zile lucratoare ale lunii curente pentru luna precedenta, indicatorii specifici ai subprogramului, conform machetelor aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;

    n) comunica casei de asigurari de sanatate orice modificare a conditiilor initiale care au stat la baza incheierii contractului, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la aparitia acestora;

    o) respecta prevederile legale referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

    p) respecta confidentialitatea datelor obtinute in cadrul subprogramului, conform prevederilor legale in vigoare.

    ART. 22

    In derularea subprogramului, cabinetele medicale de specialitate obstetrica-ginecologie au, in principal, urmatoarele atributii:

    a) asigura serviciile medicale prevazute la art. 10 lit. b)-e);

    b) intocmesc si depun dosarul de candidatura pentru includerea in subprogram in termenul stabilit si comunicat de Ministerul Sanatatii;

    c) isi stabilesc programul de lucru distinct al cabinetului medical pentru derularea subprogramului;

    d) incheie contract cu casa de asigurari de sanatate in vederea derularii subprogramului, in conditiile prezentelor norme metodologice;

    e) incheie contract de prestari servicii cu cel putin unul dintre laboratoarele de analize medicale si/sau laboratoarele de anatomie patologica notificate de catre unitatea judeteana de management sau Unitatea de Management a Municipiului Bucuresti, dupa caz, in vederea derularii subprogramului, in conditiile prezentelor norme metodologice;

    f) isi stabilesc programul de recoltare de comun acord cu laboratoarele de analize medicale si/sau laboratoarele de anatomie patologica notificate de catre unitatea judeteana de management sau Unitatea de Management a Municipiului Bucuresti, dupa caz, cu care au incheiat contract de prestari servicii in vederea derularii subprogramului;

    g) programeaza sau reprogrameaza, dupa caz, femeile eligibile in vederea acordarii serviciilor medicale prevazute in cadrul subprogramului;

    h) recolteaza materialul celular din colul uterin, pregatesc, fixeaza si identifica frotiul in conformitate cu protocolul de calitate elaborat de catre Comisie;

    i) completeaza sectiunea 2 a formularului FS1 in 3 exemplare autocopiative si le transmit laboratorului de analize medicale si/sau laboratorului de anatomie patologica cu care a incheiat contract de prestari servicii in vederea derularii subprogramului, impreuna cu frotiul realizat si identificat;

    j) stabilesc de comun acord cu laboratorul de analize medicale si/sau laboratorul de anatomie patologica cu care au incheiat contract de prestari de servicii in vederea derularii subprogramului modul si termenele la care sunt transmise frotiurile in vederea prelucrarii acestora;

    k) predau laboratorului de analize medicale si/sau laboratorului de anatomie patologica cu care au incheiat contract de prestari servicii in vederea derularii subprogramului, pe baza de proces-verbal de predare-primire, frotiurile impreuna cu formularele FS1 aferente acestora;

    l) participa la activitatea de control al calitatii serviciilor acordate in cadrul programului in conditiile prezentelor norme metodologice;

    m) achita laboratorului de analize medicale si/sau laboratorului de anatomie patologica cu care au incheiat contract de prestari servicii contravaloarea serviciilor paraclinice realizate in cadrul subprogramului, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data decontarii acestora de catre casa de asigurari de sanatate;

    n) raporteaza casei de asigurari de sanatate, in vederea decontarii, in primele 5 zile lucratoare ale lunii curente pentru luna precedenta, conform borderoului centralizator prevazut in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, numai serviciile acordate in cadrul subprogramului pentru care laboratorul de analize medicale si/sau laboratorul de anatomie patologica a transmis formularul FS1, completat la sectiunea 3;

    o) raporteaza casei de asigurari de sanatate, in primele 5 zile lucratoare ale lunii curente pentru luna precedenta, indicatorii specifici ai subprogramului, conform machetelor aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;

    p) raporteaza unitatii judetene de management sau a municipiului Bucuresti, in primele 5 zile lucratoare ale lunii curente pentru luna precedenta, indicatorii specifici ai subprogramului, prevazuti la art. 26 lit. a) pct. 2.2;

    q) transmit in scris, utilizand formularul de scrisoare medicala, medicului de familie rezultatul testului Babes-Papanicolau si indicatia terapeutica necesara;

    r) respecta prevederile legale referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

    s) respecta confidentialitatea datelor obtinute in cadrul subprogramului, conform prevederilor legale in vigoare;

    t) comunica casei de asigurari de sanatate orice modificare a conditiilor initiale care au stat la baza incheierii contractului, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la aparitia acestora.

    ART. 23

    In derularea subprogramului, laboratorul de analize medicale si/sau laboratorul de anatomie patologica au/are, in principal, urmatoarele responsabilitati:

    a) asigura serviciile medicale prevazute la art. 10 lit. d) si e);

    b) incheie contract de prestari servicii cu cel putin unul dintre furnizorii de servicii medicale de specialitate obstetrica-ginecologie notificati de catre unitatea judeteana de management sau Unitatea de Management a Municipiului Bucuresti, dupa caz, in vederea derularii subprogramului, in conditiile prezentelor norme metodologice;

    c) stabilesc de comun acord cu furnizorul de servicii medicale de specialitate obstetrica-ginecologie cu care a incheiat contract de prestari de servicii in vederea derularii subprogramului modul si termenele la care sunt transmise frotiurile in vederea prelucrarii acestora;

    d) realizeaza prelucrarea frotiurilor prin colorarea Babes-Papanicolau;

    e) citesc frotiurile cervico-vaginale si inregistreaza rezultatele, folosind sistemul de clasificare Bethesda 2001, in cuprinsul sectiunii 3 a formularului FS1; rezultatele se inregistreaza in cele 3 formulare FS1 autocopiative si se avizeaza de medicul de specialitate anatomie patologica;

    f) asigura arhivarea frotiurilor cervico-vaginale prelucrate in conditii optime;

    g) informeaza in scris cabinetele de specialitate obstetrica-ginecologie cu care au incheiate contracte de prestari servicii in vederea derularii subprogramului cu privire la calitatea frotiurilor transmise;

    h) respecta sistemul informational prevazut in prezentele norme metodologice;

    i) transmit cabinetului medical de specialitate obstetrica-ginecologie rezultatele frotiurilor cervico-vaginale in termen de maximum 3 saptamani de la data primirii acestora, atat printr-un exemplar al formularului FS1, cat si in format electronic;

    j) transmit un exemplar al formularului FS1 catre unitatea judeteana de management sau Unitatea de Management a Municipiului Bucuresti;

    k) pun la dispozitia laboratorului de referinta un esantion de 10 % din frotiurile cervico-vaginale citite in vederea monitorizarii calitatii acestora, potrivit calendarului stabilit de catre unitatea judeteana de management sau Unitatea de Management a Municipiului Bucuresti, dupa caz;

    l) elaboreaza si implementeaza planul de mentinere sau de imbunatatire a calitatii prelucrarii si citirii frotiurilor cervico-vaginale, conform calendarului stabilit de unitatea judeteana de management sau Unitatea de Management a Municipiului Bucuresti;

    m) asigura participarea personalului la programe de formare profesionala continua organizate de unitatea nationala de management;

    n) efectueaza controlul intern de calitate in conformitate cu protocoalele de asigurare a calitatii elaborate de catre Comisie;

    o) transmite cabinetului medical de specialitate obstetrica-ginecologie lunar, in primele 3 zile lucratoare ale lunii curente pentru luna precedenta, urmatoarele documente:

    - situatia centralizatoare cuprinzand serviciile acordate in cadrul subprogramului;

    - factura cuprinzand contravaloarea serviciilor acordate;

    p) respecta prevederile legale referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

    q) respecta confidentialitatea datelor obtinute in cadrul subprogramului, conform prevederilor legale in vigoare.

    ART. 24

    (1) Controlul extern de calitate al laboratorul de analize medicale si/sau laboratorul de anatomie patologica care deruleaza subprogramul este asigurat de catre laboratoare de referinta in conditiile prezentelor norme metodologice.

    (2) Laboratoarele de analize medicale si/sau de anatomie patologica pot fi desemnate ca laboratoare de referinta daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

    a) detin dovada de evaluare valabila, in conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

    b) in cadrul laboratorului isi desfasoara activitatea cel putin 2 medici de specialitate anatomie patologica si/sau medicina de laborator cu experienta minima de 5 ani si peste 7.000 de frotiuri examinate in ultimii 2 ani;

    c) au capacitatea de a efectua citirea a minimum 15.000 de frotiuri cervico-vaginale anual;

    d) au dotare tehnica necesara pentru examinarea materialului celular cervico-vaginal prin metode si tehnici de citologie sau anatomie patologica, dupa cum urmeaza:

    - aparatura adecvata pentru efectuarea examenului Babes-Papanicolau (citologie conventionala si/sau monostrat);

    - facilitati suficiente de arhivare a frotiurilor;

    - echipament computerizat necesar pentru inregistrarea, stocarea si raportarea datelor;

    - acces la internet;

    - microscop de inalta performanta;

    e) folosesc coloratia Papanicolau pentru prelucrarea frotiurilor si sistemul de clasificare Bethesda 2001 pentru raportarea rezultatelor;

    f) fac dovada controlului extern de calitate/participarii la scheme de intercomparare cu administratori notificati de Ministerul Sanatatii cu urmatoarele documente:

    1. copia contractului, in termen de valabilitate, incheiat pentru control extern de calitate/participare la scheme de intercomparare cu administratori notificati de Ministerul Sanatatii;

    2. raportul de evaluare privind participarea la controlul extern de calitate/scheme de intercomparare cu administratori notificati de Ministerul Sanatatii;

    3. certificat privind participarea la controlul extern de calitate/scheme de intercomparare cu administratori notificati de Ministerul Sanatatii, transmis casei de asigurari de sanatate in termen de 5 zile de la data emiterii acestuia;

    g) au capacitatea de a asigura control extern de calitate la nivel regional pentru furnizorii de servicii paraclinice care deruleaza subprogramul prin recitirea a minimum 10% din lamele cu rezultate negative interpretate de acestia si raportarea rezultatelor;

    h) au capacitatea de a constitui si de a intretine arhiva de frotiuri necesara in cadrul programelor de formare profesionala continua a personalului care participa la derularea subprogramului;

    i) efectueaza controlul intern al calitatii in domeniul citologiei prin recitirea a minimum 10% din lamele cu rezultate negative;

    j) se angajeaza prin declaratie pe propria raspundere sa participe in mod regulat la programe de evaluare externa a calitatii in domeniul citologiei;

    k) isi stabilesc un program distinct de lucru pentru realizarea activitatilor subprogramului;

    l) detin autorizatie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sanatate, emisa, in conditiile legii, de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

    (3) Laboratoarele de referinta au, in principal, urmatoarele responsabilitati:

    a) coordonarea tehnica a furnizorilor de servicii medicale paraclinice care deruleaza subprogramul, inclusiv prin participarea la programele de formare profesionala a personalului care participa la derularea subprogramului;

    b) comunica furnizorului de servicii paraclinice concluziile controlului extern de calitate realizat;

    c) raporteaza unitatii nationale de management, precum si unitatilor judetene de management si Unitatii de Management a Municipiului Bucuresti rezultatele controlului extern de calitate realizat in conditiile prezentelor norme metodologice, precum si indicatorii specifici prevazuti in protocoalele de asigurare a calitatii;

    d) asigura participarea personalului propriu la programe de formare profesionala continua.

    ART. 25

    (1) Casele de asigurari de sanatate deconteaza cabinetelor de asistenta medicala primara contravaloarea serviciilor medicale acordate in cadrul subprogramului, pe baza urmatoarelor documente:

    a) factura cuprinzand contravaloarea serviciilor realizate in luna precedenta celei pentru care se face raportarea;

    b) borderoul centralizator conform modelului prevazut in anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice, pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice in cadrul subprogramului in format electronic si pe suport hartie, parafat, stampilat si certificat prin semnatura reprezentantului legal al cabinetului.

    (2) Casele de asigurari de sanatate deconteaza cabinetelor de specialitate obstetrica-ginecologie contravaloarea serviciilor medicale acordate in cadrul subprogramului pe baza urmatoarelor documente:

    a) factura cuprinzand contravaloarea serviciilor realizate in luna precedenta celei pentru care se face raportarea;

    b) borderoul centralizator conform modelului prevazut in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice in cadrul subprogramului, in format electronic si pe suport hartie, parafat, stampilat si certificat prin semnatura reprezentantului legal al cabinetului.

    (3) Neprezentarea documentelor prevazute la art. 25 de catre furnizorii de servicii medicale, in termenul prevazut de dispozitiile prezentelor norme metodologice, atrage prelungirea termenului de decontare pana la termenul urmator prezentarii documentelor.

    ART. 26

    Monitorizarea si evaluarea subprogramului se realizeaza pe baza urmatorilor indicatori specifici:

    a) Indicatori fizici:

    1. indicatori raportati de cabinetele de asistenta medicala primara:

    1.1. indicatori raportati catre casele de asigurari de sanatate:

    - numar de femei consiliate cu formular FS1 completat;

    1.2. indicatori raportati catre unitatile judetene de management si a municipiului Bucuresti:

    - numar de femei eligibile catagrafiate;

    - numar de femei pentru care s-au primit rezultatele testului Babes-Papanicolau;

    - numar de femei cu test Babes-Papanicolau negativ, care necesita reprogramare dupa 3 ani;

    - numar de femei cu test Babes-Papanicolau pozitiv, care necesita continuarea investigatiilor;

    2. indicatori raportati de cabinetele de specialitate obstetrica-ginecologie:

    2.1. indicatori raportati catre casele de asigurari de sanatate:

    - numar de femei testate Babes-Papanicolau cu formular FS1 completat in integralitate;

    2.2. indicatori raportati catre unitatile de management:

    - numar de femei cu test Babes-Papanicolau negativ;

    - numar de femei cu test Babes-Papanicolau pozitiv;

    - numar de femei depistate cu leziuni vizibile la nivelul colului uterin;

    3. indicatori raportati de laboratorul de analize medicale si/sau laboratorul de anatomopatologie catre unitatile judetene de management si a municipiului Bucuresti:

    - numar total de frotiuri cito-vaginale prelucrate;

    - numar de frotiuri cito-vaginale prelucrate, pe tipuri de leziuni;

    - numar de frotiuri nesatisfacatoare care impun retestarea;

    4. indicatori raportati de directiile de sanatate publica catre Ministerul Sanatatii:

    - numar de kituri de recoltare achizitionate, din care numar de kituri de recoltare distribuite;

    - numar de kituri de colorare achizitionate, din care numar de kituri de colorare distribuite;

    - numar de formulare FS1 achizitionate, din care numar de formulare FS1 distribuite;

    5. indicatori raportati de casele de asigurari de sanatate catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate:

    - numar de contracte incheiate cu cabinete de asistenta medicala primara;

    - numar de contracte incheiate cu cabinete de specialitate obstetrica-ginecologie;

    - numar total de furnizori de servicii medicale paraclinice care au incheiat contracte cu cabinete de specialitate obstetrica-ginecologie, din care:

    - numar laboratoare de analize medicale;

    - numar laboratoare de anatomie patologica;

    - numar de femei consiliate cu formular FS1 completat;

    - numar de femei testate Babes-Papanicolau cu formular FS1 completat.

    b) Indicatori de eficienta:

    - cost mediu/consiliere: 5 lei;

    - cost mediu/test Babes-Papanicolau (inclusiv consultatia de specialitate obstetrica-ginecologie): 150 lei;

    - cost mediu/kit de recoltare: .....;

    - cost mediu/kit de colorare: .....;

    - cost mediu/formular FS1: ...... .

    c) Indicatori de rezultat:

    - rata de acoperire a populatiei feminine eligibile;

    - calitatea recoltarii: % frotiuri satisfacatoare/total frotiuri;

    - calitatea citirii: rata de concordanta diagnostica.

    ART. 27

    (1) Controlul modului de organizare, derulare, monitorizare si raportare a indicatorilor prevazuti in program se realizeaza dupa cum urmeaza:

    a) casele de asigurari de sanatate impreuna cu directiile de sanatate publica efectueaza, prin sondaj, controlul furnizorilor de servicii medicale in contract cu casele de asigurari de sanatate pentru derularea programului si ori de cate ori este nevoie;

    b) la controlul realizat conform prevederilor lit. a) pot participa si reprezentanti ai unitatilor nationale de management, unitatilor judetene de management sau Unitatii de Management a Municipiului Bucuresti, dupa caz.

    (2) Ca urmare a controalelor efectuate se vor lua masurile legale ce se impun. In cazul in care casele de asigurari de sanatate si directiile de sanatate publica identifica probleme care nu pot fi solutionate la nivel local, acestea vor fi transmise, dupa caz, Ministerului Sanatatii sau Casei Nationale de Asigurari de Sanatate in vederea solutionarii potrivit competentelor atribuite de lege.

 

 

    ANEXA 1

    -------

la normele metodologice

-----------------------

*T*

*Font 8*

                          Formular FS1

 

       Sectiunea 1 (Se completeaza la nivelul cabinetului de asistenta medicala primara)

 

       Serie formular ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ      CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

    Nume ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ   Prenume ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

 

            Judet                   Localitate

    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

    ³   Adresa                                                             ³

    ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 

    Cabinet medical (nume, adresa, telefon) ÄÄÄÄÄÄ Medic de familie ÄÄÄÄÄÄÄ

 

    Antecedente personale (bifati in casutele corespunzatoare)

   [] Chimioterapie  Daca da: [] in curs [] in ultimele 6 luni [] mai mult de 6 luni

   [] Radioterapie   Daca da: [] in curs [] in ultimele 6 luni [] mai mult de 6 luni

   [] Hormonoterapie       Daca da: [] contraceptive [] tratament   [] altele

                                       hormonale        substitutie

 

   [] Terapie chirurgicala Daca da: [] histerectomie [] histerectomie [] conizatie []altele

      col-uterin                       totala           subtotala

 

    Status hormonal [] Ciclica [] Sarcina [] Menopauza [] Lauzie (12 sapt.) [] Alaptare

 

    Data ultimei menstruatii --/--/----    [] IUD

 

       Sectiunea 2 (Se completeaza la nivelul cabinetului de specialitate

        obstetrica-ginecologie)

 

    Centre recoltare ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  Medic recoltor ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

 

    Data recoltarii --/--/----      Originea esantionului [] cervicala [] vaginala

 

    Aspectul colului [] cu leziuni vizibile [] fara leziuni vizibile

 

       Sectiunea 3 (Se completeaza la nivelul laboratorului de analize medicale sau

       de anatomie patologica)

 

  Laborator ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Medic de specialitate anatomie patologica ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

 

  Data interpretarii --/--/----   Tip frotiu      [] clasic   Numar lama ÄÄÄÄÄ

                                                  [] citologie mediu lichid

  Calitate frotiu: [] satisfacator pt. evaluare   celule endocervicale [] prezente [] absente

                   [] nesatisfacator pt. evaluare [] nesatisfacator pt. procesare

                                                     (lama neidentificata etc.)

                                                  [] procesat si examinat, dar nesatisfacator

                                                     pentru evaluare

                                                          [] fixare deficitara

                                                          [] intindere pe lama

                                                          [] frotiu poluant cu hematii,

                                                             leucocite, etc.

                                                          [] alte

 

    Rezultat       [] Negativ pentru leziuni intraepiteliale sau malignitate

                        [] Infectii    [] Tricomonas     Alte modificari   [] inflamatorii

                                                         non neoplazice

                                       [] Candida              [] post radio/chimioterapie

                                       [] Cocobacili           [] IUD

                                       [] Actinomyces          [] celule glandulare post

    histerectomie                              [] Virusuri herpes simplex     [] atrofie

                                       [] Gardnerella

                                       [] alte ÄÄÄÄÄ

                       [] alte  [] celule endometriale pt. femei >= 40 ani

              [] Anomalii ale celulelor epiteliale    [] Anomalii ale celulelor glandulare

                       [] ASC-US                          [] Atipii celulare endocervicale NOS

                       [] ASC-H                           [] Atipii celulare endometriale NOS

                       [] LSIL [] cu atipii HPV           [] Atipii celulare glandulare NOS

                       [] HSIL [] cu suspiciune de invazie[] Atipii celulare endocervicale FN

                       [] Carcinom cu celule scuamoase    [] Atipii celulare glandulare FN

                                                          [] AIS

                                                          [] Adenocarcinom   [] endocervical

                                                                             [] endometrial

                                                                             [] extrauterin

                                                                             [] NOS

                                 [] Alte neoplasme

    Indicatii   [] repetare imediata                            [] testare HPV

                [] repetare dupa tratament antiinflamator  [] biopsie/colposcopie

                [] repetare la 3-6 luni                         [] chiuretaj bioptic

                [] repetare de rutina (ritm de examinare organizata obisnuita  pentru

                   depistare precoce)

 

    Observatii ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

 

*ST*

 

 

    ANEXA 2

    -------

la normele metodologice

-----------------------

 

                     CONTRACT DE FURNIZARE

    de servicii medicale in asistenta medicala primara in cadrul

           subprogramului de screening pentru depistarea

            precoce activa a cancerului de col uterin

 

    I. Partile contractante

    Casa de Asigurari de Sanatate .........., cu sediul in municipiul/orasul ........, str. ......... nr. ....., judetul/sectorul .........., telefon/fax ............., reprezentata prin presedinte - director general ..........,

    si

    Cabinetul medical de asistenta medicala primara ............., organizat astfel:

    - cabinet individual ..........., cu sau fara punct secundar de lucru ........, reprezentat prin medicul titular ............;

    - cabinet asociat sau grupat ............, cu sau fara punct secundar de lucru ........., reprezentat prin medicul delegat .................;

    - societate civila medicala .........., cu sau fara punct secundar de lucru ........., reprezentata prin administratorul .................;

    - unitate medico-sanitara cu personalitate juridica, infiintata potrivit <LLNK 11990    31 11 211   0 17>Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ............, reprezentata prin ............;

    - cabinet care functioneaza in structura sau coordonarea unei unitati sanitare apartinand ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitara proprie ........., cu sau fara punct secundar de lucru .............., reprezentat prin ..........., avand sediul cabinetului medical in municipiul/orasul/comuna ........., str. ........ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ........, telefon ....., si sediul punctului secundar de lucru in comuna ......, str. ......... nr. ...., telefon ........., cont nr. ............. deschis la Trezoreria Statului sau cont nr. deschis la Banca ..........., cod numeric personal al reprezentantului legal ........ sau cod unic de inregistrare ........, cu Contract de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara nr. ............, Autorizatie sanitara de functionare a cabinetului/punctului de lucru nr. ............ ; Cerere nr. ........., semnata si stampilata de reprezentantul legal al furnizorului.

 

    II. Obiectul contractului

    ART. 1

    Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea serviciilor medicale prevazute in cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin, conform <LLNK 12009   367 20 301   0 33>Hotararii Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate in anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 881/706/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice in cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin.

 

    III. Servicii medicale furnizate

    ART. 2

    Serviciile medicale furnizate in cadrul subprogramului sunt cele prevazute in Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 881/706/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice in cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin, respectiv consiliere pentru prevenirea cancerului de col uterin, inclusiv mobilizarea femeilor eligibile in vederea participarii la subprogram.

    ART. 3

    Furnizarea serviciilor medicale se face, pentru femeile inscrise pe lista proprie, asigurate/neasigurate, de catre urmatorii medici de familie:

    1. ........., avand un numar de ........ femei asigurate si un numar de ........ femei neasigurate care au optat sa participe la screeningul pentru cancerul de col uterin, inscrise pe lista proprie;

    2. ........., avand un numar de ........ femei asigurate si un numar de ........ femei neasigurate care au optat sa participe la screeningul pentru cancerul de col uterin, inscrise pe lista proprie;

    3. ........., avand un numar de ........ femei asigurate si un numar de ........ femei neasigurate care au optat sa participe la screeningul pentru cancerul de col uterin, inscrise pe lista proprie.

 

    IV. Durata contractului si programul de lucru

    ART. 4

    Prezentul contract este valabil de la data incheierii pana la 31 decembrie 2009, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin acte aditionale, pana la finalizarea subprogramului si in conditiile in care in aceasta perioada furnizorul se afla in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate pentru furnizarea serviciilor medicale in asistenta medicala primara, potrivit urmatorului program de lucru:

    ..................................................................

 

    V. Obligatiile partilor

    A. Obligatiile casei de asigurari de sanatate

    ART. 5

    Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:

    a) sa incheie contracte numai cu cabinetele de asistenta medicala primara selectate de catre unitatea de management pentru derularea subprogramului;

    b) sa deconteze furnizorilor de servicii medicale, in termen de 20 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative de plata, contravaloarea serviciilor medicale furnizate in luna precedenta celei in care se face plata, in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie. Dupa aceasta data decontarea serviciilor medicale se realizeaza in maximum 5 zile lucratoare de la momentul alocarii fondurilor de la Ministerul Sanatatii (MS) catre bugetul Fondului national unic de asigurari de sanatate (FNUASS). Neprezentarea documentelor justificative de plata de catre furnizorii de servicii medicale, in termenul prevazut de Normele metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice in cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 881/706/2009, atrage prelungirea termenului de decontare pana la termenul urmator prezentarii documentelor;

    c) sa verifice, prin sondaj, dupa primirea documentelor necesare in vederea decontarii concordanta dintre datele raportate in documentele justificative si evidentele primare de la nivelul furnizorului; in situatia constatarii unor neconcordante intre datele raportate si cele inregistrate in evidentele primare de la nivelul furnizorului, casele de asigurari de sanatate retin din contravaloarea serviciilor care urmeaza a fi decontate sumele acordate necuvenit si constatate cu ocazia verificarii prin sondaj;

    d) sa efectueze controlul furnizorilor de servicii medicale care au incheiat contracte pentru derularea subprogramului, privind respectarea obligatiilor stabilite prin contract;

    e) sa inmaneze la momentul efectuarii controlului sau, dupa caz, sa comunice furnizorilor de servicii medicale procesele-verbale si/sau notele de constatare ca urmare a efectuarii controalelor, in termen de 3 zile lucratoare de la data efectuarii acestora;

    f) sa controleze actele de evidenta financiar-contabila a serviciilor medicale furnizate conform contractelor si documentele justificative privind sumele decontate in cadrul programului;

    g) sa transmita cabinetelor de medicina de familie lista actualizata a cabinetelor medicale de specialitate obstetrica-ginecologie, inclusiv datele de contact ale acestora, care sunt in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate pentru derularea subprogramului.

 

    B. Obligatiile furnizorului de servicii medicale

    ART. 6

    Furnizorul de servicii medicale are urmatoarele obligatii:

    a) sa isi stabileasca un program de activitate corespunzator pentru derularea subprogramului, in functie de numarul de femei care urmeaza a fi incluse in subprogram, si sa il afiseze la loc vizibil;

    b) sa asigure consiliere pentru prevenirea cancerului de col uterin, inclusiv mobilizarea femeilor eligibile in vederea participarii la subprogram;

    c) sa afiseze la loc vizibil programul cabinetului;

    d) sa identifice si sa realizeze catagrafierea femeilor eligibile din lista proprie, indiferent de calitatea de asigurat/neasigurat a acestora;

    e) sa transmita unitatii judetene de management sau Unitatii de Management a Municipiului Bucuresti, dupa caz, catagrafia femeilor eligibile din lista proprie;

    f) sa afiseze la loc vizibil lista cabinetelor medicale de specialitate obstetrica-ginecologie care deruleaza subprogramul (denumire, adresa, numar de telefon);

    g) sa completeze sectiunea 1 a formularului FS1, in 3 exemplare autocopiative, pe care le inmaneaza femeii eligibile in vederea prezentarii la cabinetul de specialitate obstetrica-ginecologie;

    h) sa inregistreze in fisa medicala a femeii rezultatul testului Babes-Papanicolau transmis de catre furnizorul de servicii medicale de specialitate obstetrica-ginecologie;

    i) sa comunice femeilor participante la subprogram rezultatul testului Babes-Papanicolau, precum si conduita de urmat in functie de rezultatul acestuia, astfel:

    - test negativ: invita femeia la o noua testare la 3 ani de la data primei testari;

    - test cu rezultate nesatisfacatoare, leziuni displazice sau invazive: intocmeste bilet de trimitere pentru continuarea investigatiilor;

    j) sa raporteze casei de asigurari de sanatate, in vederea decontarii, in primele 5 zile lucratoare ale lunii curente pentru luna precedenta, serviciile acordate in cadrul subprogramului si sa prezinte urmatoarele documente:

    - factura cuprinzand contravaloarea serviciilor realizate in luna precedenta celei pentru care se face raportarea;

    - borderoul centralizator conform modelului prevazut in anexa nr. 5 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 881/706/2009, in format electronic si pe suport hartie, parafat, stampilat si certificat prin semnatura reprezentantului legal al cabinetului;

    k) sa raporteze casei de asigurari de sanatate, in primele 5 zile lucratoare ale lunii curente pentru luna precedenta, indicatorii specifici ai subprogramului, conform machetelor aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;

    l) sa comunice casei de asigurari de sanatate orice modificare a conditiilor initiale care au stat la baza incheierii contractului, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la aparitia acesteia;

    m) sa respecte confidentialitatea actului medical si a datelor cu caracter personal obtinute in cadrul subprogramului, conform prevederilor legale in vigoare;

    n) sa puna la dispozitia organelor de control actele de evidenta privind serviciile furnizate conform contractului.

 

    VI. Modalitati de plata

    ART. 7

    (1) Modalitatea de plata a serviciilor medicale furnizate in cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin este tarif/serviciu = 5 lei.

    (2) Decontarea serviciilor medicale se face lunar, in termen de maximum 20 de zile calendaristice de la primirea documentelor. Dupa aceasta data, decontarea serviciilor medicale se realizeaza in maximum 5 zile lucratoare de la momentul alocarii fondurilor de la MS catre bugetul FNUASS.

    (3) Contravaloarea serviciilor medicale se diminueaza in luna in care se constata nerespectarea obligatiilor contractuale cu 10%, 15%, 20% din suma reprezentand contravaloarea activitatii desfasurate in luna in care s-a savarsit abaterea. Diminuarea se aplica astfel:

    - la prima constatare 10%;

    - la a doua constatare 15%;

    - la a treia constatare 20%,

dupa care, incepand cu a patra constatare, se aplica diminuarea cu 20% din suma reprezentand contravaloarea activitatii desfasurate in luna in care s-a savarsit abaterea.

 

    VII. Controlul furnizorilor de servicii medicale

    ART. 8

    (1) Controlul furnizorilor de servicii medicale in contract cu casa de asigurari de sanatate se efectueaza de comisii formate din reprezentanti ai casei de asigurari de sanatate, ai directiei de sanatate publica, precum si reprezentanti ai unitatilor nationale de management, unitatilor judetene de management sau Unitatii de Management a Municipiului Bucuresti, dupa caz.

    (2) Controlul prevazut la alin. (1) va urmari, in principal, urmatoarele:

    a) respectarea de catre furnizori a responsabilitatilor ce le revin in cadrul subprogramului;

    b) identificarea eventualelor disfunctionalitati in derularea subprogramului.

 

    VIII. Raspunderea contractuala

    ART. 9

    In situatia in care se constata nerespectarea obligatiilor contractuale dupa incetarea contractului, sumele incasate necuvenit vor fi recuperate de casele de asigurari de sanatate conform dispozitiilor legale in vigoare.

 

    IX. Clauza speciala

    ART. 10

    Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, inundatii mari, embargo.

    Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz.

    Daca nu procedeaza la anuntarea, in termenele prevazute mai sus, a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.

    In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

 

    X. Incetarea si suspendarea contractului

    ART. 11

    Contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara in cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin inceteaza cu data la care inceteaza contractul incheiat cu casa de asigurari de sanatate pentru furnizarea de servicii medicale in asistenta medicala primara.

    ART. 12

    Contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara in cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin se suspenda cu data la care se suspenda contractul incheiat cu casa de asigurari de sanatate pentru furnizarea de servicii medicale in asistenta medicala primara.

 

    XI. Corespondenta

    ART. 13

    Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul partilor.

    Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile lucratoare din momentul in care intervin modificari ale datelor ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

 

    XII. Modificarea contractului

    ART. 14

    In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si se vor completa in mod corespunzator.

    ART. 15

    Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai bine cu putinta spiritului contractului.

 

    XIII. Solutionarea litigiilor

    ART. 16

    (1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.

    (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta Comisiei de arbitraj care va solutiona cauza potrivit legii sau, dupa caz, a instantelor de judecata.

    Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale pentru derularea subprogramului de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin a fost incheiat astazi, ............., in doua exemplare a cate ........ pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

 

    XIV. Alte clauze*)

    ..............................................................

--------------

    *) In cuprinsul contractelor pot fi prevazute clauze suplimentare, negociate intre partile contractante, in limita prevederilor legale in vigoare.

 

 

    Casa de Asigurari de Sanatate       Furnizor de servicii medicale

     Presedinte-director general,           Reprezentant legal,

    ............................         ............................

 

    Director al Directiei management si economice,

    .........................................

 

    Director al Directiei relatii cu furnizorii,

    .........................................

 

    Medic sef,

    .....................

 

    Vizat

 

    Compartiment juridic contencios si aplicare acorduri internationale

 

 

    ANEXA 3

    -------

la normele metodologice

-----------------------

 

 

                     CONTRACT DE FURNIZARE

    de servicii medicale in cadrul subprogramului de screening pentru

     depistarea precoce activa a cancerului de col uterin la nivelul

          cabinetelor de specialitate obstetrica-ginecologie

 

 

    I. Partile contractante

    Casa de Asigurari de Sanatate ..........., cu sediul in municipiul/orasul ........., str. ............ nr. ......, judetul/sectorul ........., telefon/fax ..........., reprezentata prin presedinte-director general ...............,

    si

    Furnizorul de servicii medicale de specialitate obstetrica-ginecologie:

    - cabinetul medical organizat conform <LLNK 11998   124131 301   0 34>Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

    - cabinetul individual ..........., reprezentat prin medicul titular ............;

    - cabinetul asociat sau grupat ..........., reprezentat prin medicul delegat ............;

    - societatea civila medicala ............, reprezentata prin administratorul ...........;

    - unitatea medico-sanitara cu personalitate juridica infiintata potrivit prevederilor <LLNK 11990    31 11 211   0 17>Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ........, reprezentata prin ........;

    - unitatea sanitara ambulatorie de specialitate apartinand ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitara proprie ................, reprezentata prin ................;

    - ambulatoriul de specialitate si ambulatoriul integrat din structura spitalului.........., inclusiv a spitalului din reteaua ministerelor si institutiilor centrale din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti si din reteaua Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, reprezentat prin ............., in calitate de reprezentant legal al unitatii sanitare din care face parte;

    - centrul de diagnostic si tratament si centru medical - unitati cu personalitate juridica ..........., reprezentat prin .............;

    - unitatea sanitara fara personalitate juridica din structura spitalului ............. reprezentata prin ..........., in calitate de reprezentant legal al spitalului din care face parte, cu Certificat de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale ......... nr. ............ ori actul de infiintare sau organizare a unitatii sanitare in concordanta cu tipurile de activitati pe care le desfasoara .................. (Furnizorii organizati conform <LLNK 11998   124131 301   0 34>Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, vor prezenta la contractare certificatul de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale, indiferent de forma lor de infiintare si organizare.), Autorizatie sanitara de functionare nr. ...../Raportul de inspectie eliberat de directia de sanatate publica, prin care se confirma indeplinirea conditiilor igienico-sanitare prevazute de lege nr. .........., avand sediul in municipiul/orasul ..........., str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ........, telefon ........., cont nr. ....... deschis la Trezoreria Statului sau cont nr. ........... deschis la Banca ........, cod unic de inregistrare .............. sau cod numeric personal (copie BI/CI, dupa caz) al reprezentantului legal .............., copie a Contractului de furnizare de servicii medicale de specialitate in ambulatoriu pentru specialitatile paraclinice*, nr. ......., Autorizatie sanitara de functionare a cabinetului/punctului de lucru nr. ........., Cerere nr. ........., semnata si stampilata de reprezentantul legal al furnizorului.

-------------

    *) Se mentioneaza inclusiv medicii care desfasoara activitatea in cadrul laboratoarelor de analize medicale si/sau laboratoarelor de anatomie patologica selectate sa deruleze activitati in cadrul subprogramului, precum si programul de activitate al acestora.

 

    II. Obiectul contractului

    ART. 1

    Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea serviciilor medicale prevazute in cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin, conform <LLNK 12009   367 20 301   0 33>Hotararii Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate in anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 881/706/2009 privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice in cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin.

 

    III. Servicii medicale furnizate in cadrul subprogramului

    ART. 2

    (1) Serviciile medicale furnizate in cadrul programului sunt cele prevazute in Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 881/706/2009, respectiv:

    a) consultatie medicala de specialitate obstetrica-ginecologie;

    b) recoltarea si fixarea materialului celular cervico-vaginal;

    c) colorarea Babes-Papanicolau;

    d) citirea si raportarea rezultatelor in sistem Bethesda 2001.

    (2) Serviciile medicale prevazute la lit. c) si d) sunt realizate de laboratoare de analize medicale si/sau laboratoare de anatomie patologica selectate sa deruleze activitati in cadrul subprogramului, in baza contractelor de prestari servicii incheiate cu un cabinet de specialitate obstetrica-ginecologie, indiferent de forma de organizare a acestuia.

    ART. 3

    Furnizarea serviciilor medicale mentionate la art. 2 se face, pentru femeile eligibile, de catre urmatorii medici:

    1. ..................................;

    2. ..................................;

    3. ..................................;

    4. ...................................;

    ............................................ .

 

    IV. Durata contractului

    ART. 4

    Prezentul contract este valabil de la data incheierii pana la 31 decembrie 2009, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin acte aditionale, pana la finalizarea subprogramului, potrivit urmatorului program de lucru:

    ......................................

 

    V. Obligatiile partilor

    A. Obligatiile casei de asigurari de sanatate

    ART. 5

    Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:

    a) sa incheie contracte numai cu cabinetele de specialitate obstetrica-ginecologie, selectate de catre unitatea de management pentru derularea subprogramului;

    b) sa deconteze furnizorilor de servicii medicale, in termen de 20 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative de plata, contravaloarea serviciilor medicale furnizate in luna precedenta celei in care se face plata, in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie. Dupa aceasta data, decontarea serviciilor medicale se realizeaza in maximum 5 zile lucratoare de la momentul alocarii fondurilor de la Ministerul Sanatatii (MS) catre bugetul Fondului national unic de asigurari de sanatate (FNUASS). Neprezentarea documentelor justificative de plata de catre furnizorii de servicii medicale, in termenul prevazut in Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 881/709/2009, atrage prelungirea termenului de decontare pana la termenul urmator prezentarii documentelor;

    c) sa verifice, prin sondaj, dupa primirea documentelor necesare in vederea decontarii, concordanta dintre datele raportate in documentele justificative si evidentele primare de la nivelul furnizorului, inclusiv evidentele primare ale furnizorului de servicii medicale paraclinice care a incheiat contract de prestari servicii cu cabinetul de specialitate obstetrica-ginecologie; in situatia constatarii unor neconcordante intre datele raportate si cele inregistrate in evidentele primare ale acestora, casele de asigurari de sanatate retin din contravaloarea serviciilor care urmeaza a fi decontate sumele acordate necuvenit si constatate cu ocazia verificarii prin sondaj;

    d) sa efectueze controlul furnizorilor de servicii medicale care au incheiat contracte pentru derularea subprogramului, inclusiv al furnizorilor de servicii medicale paraclinice care au incheiat contract de prestari servicii cu cabinetul de specialitate obstetrica-ginecologie in conditiile stabilite in Ordinul ministrului sanatatii si presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 881/709/2009;

    e) sa inmaneze la momentul efectuarii controlului sau, dupa caz, sa comunice furnizorilor de servicii medicale procesele-verbale si/sau notele de constatare ca urmare a efectuarii controalelor, in termen de 3 zile lucratoare de la data efectuarii acestora;

    f) sa controleze actele de evidenta financiar-contabila a serviciilor medicale furnizate conform contractelor si documentele justificative privind sumele decontate in cadrul programului, inclusiv ale furnizorilor de servicii medicale paraclinice care au incheiat contract de prestari servicii cu cabinetul de specialitate obstetrica-ginecologie.

 

    B. Obligatiile furnizorului de servicii medicale

    ART. 6

    Furnizorul de servicii medicale are urmatoarele obligatii:

    a) sa furnizeze serviciile medicale prevazute la art. 2 alin. (1) din prezentul contract;

    b) sa isi stabileasca un program de lucru distinct al cabinetului medical pentru derularea subprogramului, de comun acord si cu laboratorul de analize medicale si/sau laboratorul de anatomie patologica cu care au incheiat contract de prestari servicii in vederea derularii subprogramului, si sa-l afiseze la loc vizibil;

    c) sa incheie contract de prestari servicii cu cel putin unul dintre furnizorii de servicii medicale paraclinice notificati de catre unitatea judeteana de management sau Unitatea de Management a Municipiului Bucuresti, dupa caz, in vederea derularii subprogramului, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sanatatii si presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 881/706/2009;

    d) sa programeze sau sa reprogrameze, dupa caz, femeile eligibile in vederea acordarii serviciilor medicale prevazute in cadrul subprogramului;

    e) sa recolteze materialul celular din colul uterin, sa pregateasca, sa fixeze si sa identifice frotiul in conformitate cu protocolul de calitate elaborat de catre Comisia nationala pentru prevenirea cancerului de col uterin;

    f) sa completeze sectiunea 2 a formularului FS1 in 3 exemplare autocopiative si sa le transmita furnizorului de servicii medicale paraclinice cu care a incheiat contract de prestari servicii in vederea derularii subprogramului, impreuna cu frotiul realizat si identificat;

    g) sa puna la dispozitia organelor de control actele de evidenta privind serviciile furnizate conform contractului;

    h) sa achite furnizorului de servicii medicale paraclinice cu care are incheiat contract de prestari servicii contravaloarea serviciilor paraclinice realizate in cadrul subprogramului, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data decontarii acestora de catre casa de asigurari de sanatate;

    i) sa raporteze casei de asigurari de sanatate, in vederea decontarii, in primele 5 zile lucratoare ale lunii curente pentru luna precedenta, serviciile acordate in cadrul subprogamului si sa prezinte urmatoarele documente:

    - factura cuprinzand contravaloarea serviciilor realizate in luna precedenta celei pentru care se face raportarea;

    - borderoul centralizator conform modelului prevazut in anexa nr. 6 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 881/706/2009, in format electronic si pe suport hartie, parafat, stampilat si certificat prin semnatura reprezentantului legal al cabinetului;

    j) respecta confidentialitatea actului medical si a datelor cu caracter personal obtinute in cadrul subprogramului, conform prevederilor legale in vigoare.

    k) sa comunice casei de asigurari de sanatate orice modificare a conditiilor initiale care au stat la baza incheierii contractului, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la aparitia acestora.

 

    VI. Modalitati de plata

    ART. 7

    (1) Modalitatea de plata a serviciilor medicale prevazute la art. 2 din contract, furnizate in cadrul subprogramului, este tarif/caz = 150 lei.

    (2) Decontarea serviciilor medicale se face lunar, in termen de maximum 20 de zile calendaristice de la primirea documentelor. Dupa aceasta data decontarea serviciilor medicale se realizeaza in maximum 5 zile lucratoare de la momentul alocarii fondurilor de la MS catre bugetul FNUASS.

    (3) Contravaloarea serviciilor medicale se diminueaza in luna in care se constata nerespectarea obligatiilor contractuale cu 10%, 15%, 20% din suma reprezentand contravaloarea activitatii desfasurate in luna in care s-a savarsit abaterea. Diminuarea se aplica astfel:

    - la prima constatare 10%;

    - la a doua constatare 15%;

    - la a treia constatare 20%,

dupa care, incepand cu a patra constatare, se aplica diminuarea cu 20% din suma reprezentand contravaloarea activitatii desfasurate in luna in care s-a savarsit abaterea.

 

    VII. Controlul furnizorilor de servicii medicale

    ART. 8

    (1) Controlul furnizorilor de servicii medicale in contract cu casa de asigurari de sanatate se efectueaza de comisii formate din reprezentanti ai casei de asigurari de sanatate, ai directiei de sanatate publica, precum si reprezentanti ai unitatilor nationale de management, unitatilor judetene de management sau Unitatii de Management a Municipiului Bucuresti, dupa caz.

    (2) Controlul prevazut la alin. (1) va urmari, in principal, urmatoarele:

    a) respectarea de catre furnizori a responsabilitatilor ce le revin in cadrul subprogramului;

    b) identificarea eventualelor disfunctionalitati in derularea subprogramului.

 

    VIII. Raspunderea contractuala

    ART. 9

    In situatia in care se constata nerespectarea obligatiilor contractuale dupa incetarea contractului, sumele incasate necuvenit vor fi recuperate de casele de asigurari de sanatate conform dispozitiilor legale in vigoare.

 

    IX. Clauza speciala

    ART. 10

    Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.

    Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz.

    Daca nu procedeaza la anuntarea, in termenele prevazute mai sus, a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.

    In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

 

    X. Incetarea si suspendarea contractului

    ART. 11

    Contractul de furnizare de servicii medicale in cadrul subprogramului inceteaza cu data la care inceteaza contractul incheiat cu casa de asigurari de sanatate pentru furnizarea de servicii medicale clinice si pentru furnizorii care nu sunt in relatie contractuala cu casa de asigurari in urmatoarele situatii:

    a) furnizorul de servicii medicale se muta din raza administrativ-teritoriala a casei de asigurari de sanatate cu care se afla in relatie contractuala;

    b) incetare prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiintare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale, dupa caz;

    c) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurari de sanatate;

    d) acordul de vointa al partilor;

    e) denuntarea unilaterala a contractului de catre reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurari de sanatate, printr-o notificare scrisa, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreste incetarea contractului, cu indicarea temeiului legal;

    f) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual;

    g) medicul titular al cabinetului medical individual renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania.

    ART. 12

    Contractul de furnizare de servicii medicale pentru derularea subprogramului se suspenda cu data la care se suspenda contractul incheiat cu casa de asigurari de sanatate pentru furnizarea de servicii medicale clinice si, pentru furnizorii care nu sunt in relatie contractuala cu casa de asigurari in urmatoarele situatii:

    a) expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei sanitare de functionare sau a documentului similar, cu conditia ca furnizorul sa faca dovada demersurilor intreprinse pentru prelungirea acesteia pana la termenul de expirare; suspendarea se face pentru o perioada de maximum 30 de zile calendaristice de la data expirarii acesteia;

    b) pentru cazurile de forta majora confirmate de autoritatile publice competente, pana la incetarea cazului de forta majora, dar nu mai mult de 6 luni sau pana la data ajungerii la termen a contractului;

    c) la solicitarea furnizorului, pentru motive personale, pe baza de documente justificative prezentate in scris casei de asigurari de sanatate si pentru care a primit acordul prealabil al casei de asigurari de sanatate, pentru o perioada de maximum 30 de zile calendaristice/an;

    d) de la data la care medicul titular al cabinetului medical individual este suspendat din calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania sau este suspendat din exercitiul profesiei; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, precum si pentru unitatile sanitare ambulatorii, centrele de diagnostic si tratament, centrele medicale aflate in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, suspendarea se va aplica corespunzator numai medicului, aflat in contract, care se afla in situatia descrisa anterior.

    ART. 13

    (1) Situatiile prevazute la art. 11 lit. b), c), f) si g) se constata de casa de asigurari de sanatate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate.

    (2) Situatiile prevazute la art. 11 lit. a) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului.

 

    XI. Corespondenta

    ART. 14

    Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul partilor.

    Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile lucratoare din momentul in care intervin modificari ale datelor ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

 

    XII. Modificarea contractului

    ART. 15

    In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si se vor completa in mod corespunzator.

    ART. 16

    Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai bine cu putinta spiritului contractului.

 

    XIII. Solutionarea litigiilor

    ART. 17

    (1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.

    (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta Comisiei de arbitraj care va solutiona cauza potrivit legii sau, dupa caz, a instantelor de judecata.

    Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale pentru derularea subprogramului de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin a fost incheiat astazi, ............., in doua exemplare a cate ........ pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

 

    XIV. Alte clauze*)

    .................................................

    .................................................

---------------

    *) In cuprinsul contractelor pot fi prevazute clauze suplimentare, negociate intre partile contractante, in limita prevederilor legale in vigoare.

 

 

    Casa de Asigurari de Sanatate       Furnizor de servicii medicale

     Presedinte-director general,           Reprezentant legal,

    ............................         ............................

 

 

    Director al Directiei management si economice,

    .........................................

 

    Director al Directiei relatii cu furnizorii,

    .........................................

 

    Medic sef,

    .....................

 

    Vizat

    -----

    Compartiment juridic contencios si aplicare acorduri internationale

 

 

    ANEXA 4

    -------

la normele metodologice

-----------------------

 

    Furnizorul de servicii medicale in asistenta medicala primara

    ..........................................................

    Numele si prenumele medicului de familie

    .....................................................

    Adresa furnizorului .................................

    Telefon .............................................

 

 

                    TABEL DE CATAGRAFIE

       cuprinzand femeile eligibile pentru subprogramul de screening

        pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin

 

              Nr. .......... /data ............

*T*

ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

³Nr. ³Numele si ³    CNP        ³ Adresa       ³   Telefon     ³  Mentiuni   ³

³crt.³prenumele ³               ³ completa     ³               ³  speciale   ³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

³ 0  ³    1     ³     2         ³    3         ³       4       ³    5        ³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 

 

                 Reprezentant legal,

            ............................

              (semnatura si stampila)

 

*ST*

 

    ANEXA 5

    -------

la normele metodologice

-----------------------

 

*T*

   Furnizorul de servicii medicale in      Reprezentantul legal al

   asistenta medicala primara              furnizorului de servicii medicale

   ....................................    .................................

   Adresa: ............................    Medic de familie

   Numar contract incheiat cu CAS:         .................................

   ...................................

 

                        BORDEROU CENTRALIZATOR

                      pentru luna ..... anul .....

 

ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

³Nr.   ³CNP al femeii consiliate  ³   Data    ³  Seria     ³Tarif/  ³Total suma³

³crt.  ³pentru care medicul de    ³ acordarii ³formularului³serviciu³    de    ³

³      ³familie a primit scrisoare³serviciului³            ³(lei)   ³ decontat ³

³      ³ medicala de la medicul de³           ³            ³        ³  (lei)   ³

³      ³       specialitate       ³           ³            ³        ³          ³

³      ³  obstetrica-ginecologie  ³           ³            ³        ³          ³

ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

³  C0  ³           C1             ³     C2    ³     C3     ³   C4   ³    C5    ³

ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

³  1   ³                          ³           ³            ³   5    ³     5    ³

ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

³  2   ³                          ³           ³            ³        ³          ³

ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

³  3   ³                          ³           ³            ³        ³          ³

ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

³  4   ³                          ³           ³            ³        ³          ³

ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

³      ³                          ³           ³            ³        ³          ³

ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

³TOTAL:³          X               ³     X     ³     X      ³    X   ³          ³

ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 

 

            Raspundem de realitatea si exactitatea datelor.

 

                       Reprezentant legal,

                ...............................

                     (semnatura si stampila)

*ST*

 

 

    ANEXA 6

    -------

la normele metodologice

-----------------------

*T*

   Furnizorul de servicii medicale de      Reprezentantul legal al

   specialitate obstetrica-ginecologie     furnizorului de servicii medicale

   ....................................    .................................

   Adresa: ............................    Medic de obstetrica-ginecologie

   Numar contract incheiat cu CAS:         .................................

   ...................................

 

                        BORDEROU CENTRALIZATOR

                      pentru luna ..... anul .....

 

ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

³Nr.   ³CNP al femeii   ³Seria       ³   Data    ³  Data   ³Tarif/  ³Total suma³

³crt.  ³cu FS1 completat³formularului³ recoltarii³interpre-³serviciu³    de    ³

³      ³in integralitate³            ³           ³tarii    ³(lei)   ³ decontat ³

³      ³                ³            ³           ³frotiului³        ³  (lei)   ³

³      ³                ³            ³           ³         ³        ³          ³

³      ³                ³            ³           ³         ³        ³          ³

ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

³  C0  ³           C1   ³     C2     ³     C3    ³   C4    ³    C5  ³   C6     ³

ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

³  1   ³                ³            ³           ³         ³  150   ³   150    ³

ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

³  2   ³                ³            ³           ³         ³        ³          ³

ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

³  3   ³                ³            ³           ³         ³        ³          ³

ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

³  4   ³                ³            ³           ³         ³        ³          ³

ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

³  1   ³                ³            ³           ³         ³        ³          ³

ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

³TOTAL:³          X     ³      X     ³     X     ³     X   ³    X   ³          ³

ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 

 

            Raspundem de realitatea si exactitatea datelor.

 

                       Reprezentant legal,

                ...............................

                     (semnatura si stampila)

*ST*

                               -----------