DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI HUNEDOARA

 

NR. ___5622____/___06.08.2015______

 

 

 

A N U N T

 

 

In conformitate cu reglementarile HG 286 / 2011 actualizat cu HG nr. 1027 / 2014 , prin prezenta Directia de Sanatate Publica Judetului Hunedoara anunta organizarea concursului de ocupare a functiei publice de executie vacanta de expert I grd. debutant in cadrul compartimentului Achizitii publice serviciul economic/ administrativ al D.S.P. Hunedoara.

Mentionam urmatoarele :

1. Data propusa pentru desfasurarea examenului/ concursului : 7 septembrie 2015 ora 10,00 - proba scrisa 9 septembrie 2015 ora 10,00 interviu, la sediul D.S.P. Hunedoara Deva str. 22 Decembrie nr.58

2. Conditii de participare :

- candidatii sunt absolventi de studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta,

- vechimea minima necesara de 0 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice

3. Bibliografia propusa :

I Legea nr. 188/1999 actualizata , privind statutul functionarilor publici

II. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici

III. OMS nr. 1078/27 iulie 2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti

IV. OUG nr. 34 / 2006 ( actualizata) privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

V. HG nr. 925 / 2006 ( actualizata) pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr.34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

VI. Legea nr. 82 / 1991 ( actualizata) a contabilitatii

VII. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 386 / 31.03.2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2015 - 2016

 

4. Dosarul de concurs va contine documentele prevazute la Art. 6 HG. Nr. 286 / 2011, actualizat

Candidatii vor depune dosarul de concurs in termen de 20 zile de la data aparitiei prezentului anunt ( 6 aug. 25 aug.2015 ) la secretarul comisiei de concurs din cadrul comp. RUNOS al D.S.P. Hunedoara

 

5. Taxa de concurs 100 lei

5. Informatii suplimentare : compartiment RUNOS al D.S.P. Hunedoara , tel. 0254 211848 int. 108.

 

 

 

Director Executiv,

Ec. Pancotan Mariana